อุดรธานีลงนามบันทึกความร่วมมือ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีท้องถิ่น ปลอดภัย ปลอดเหล้า 2566

จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีท้องถิ่น ปลอดภัย ปลอดเหล้า ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยมี นายศรันย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี และมีนายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนงาน รวมถึง ผลการขับเคลื่อนที่ผ่านมา ที่ได้มีการ ลงนามไปแล้ว 10 อำเภอก่อนหน้า และการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้าในงานต่างๆ และพื้นที่ต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน

แนวคิดในการจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ชุมชน ในการจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา

2. เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายงาน บุญประเพณีปลอดเหล้าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

3.เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์พื้นที่ต้นแบบงานบุญประเพณีปลอดเหล้า

ซึ่งการจัดงานในวันนี้เป็นการขยายพื้นที่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่น ปลอดภัย ปลอดเหล้า จังหวัดอุดรธานี จากเดิมปี 2563 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมมือกับ 8 หน่วยงาน 5 อำเภอ 51 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 เทศบาลนคร อุดรธานี เพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบงานบุญปลอดเหล้า ปลอดโควิด 19 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2566 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี จึงขยายพื้นที่เพื่อบันทึกความร่วมมือจาก 7 หน่วยงาน 5 อำเภอ เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบปลอดภัย ปลอดเหล้า เพื่อขับเคลื่อนงาน ลดปัญหาและความสูญเสียต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า

”ต้องการขับเคลื่อนการดำเนินงานบุญประเพณีเหล้าให้ครบทั้ง 20 อำเภอ โดยวันนี้ มีตัวแทนประธานเครือข่ายงดเหล้า จากแต่ละอำเภอ มาร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานบุญ การรณรงค์งดเหล้าต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึง สิ่งที่ต้องการขับเคลื่อนต่อไป เพื่อให้งานบุญประเพณี มีความปลอดภัยมากขึ้น ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เครือข่ายเหล่านี้จึงสำคัญมาก ในการเข้าไปประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคีต่างๆ ในพื้นที่ ให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกัน”

ภาพ/ข่าว นางสาวนาฎชฎา แจ้งพรมมา เจ้าหน้าที่แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร สคล.ภาคอีสานตอนบน


ติดตามข่าวสารได้ที่ เพจ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน  https://www.facebook.com/StopdrinkNorthEsan/

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน