สสส. และเครือข่ายงดเหล้าห่วงใยเด็ก-เยาวชนผนึกกำลังก.สาธารณสุขสนับสนุนกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงเชิงรุกหวังสกัดนักดื่มหน้าใหม่ลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้าในกลุ่มเยาวชน

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 แกนนำ YSDN เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง สนับสนุนโดย สมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้จัดให้มีเวทีถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเยาวชน YSDN Youth Camp 2023 ตอน YSDN Open House เทศกาลสร้างสุขสร้างสรรค์สังคม”เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของเยาวชน YSDN Thailand ทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนายวิชาญมีนชัยนันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมเปิดกิจกรรม  โดยมี บอส-ชนกันต์ พูนศิริวงศ์และ แอนน่า กลึคส์  ศิลปินช่อง 7 HD ร่วมแชร์ประสบการณ์ ในเวทีเสวนา ณ บริเวณหน้าเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน 

นายวิชาญมีนชัยนันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าผมรับทราบว่ากิจกรรม Youth Strong and Development Network หรือ YSDN Open House 2023 เป็นการรวมตัวของเยาวชนนักรณรงค์ ลดปัจจัยเสี่ยงจิตอาสา จำนวน 300 คน ที่ทำงานรณรงค์ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากจะเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุทางถนนแล้ว ยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ความเครียดและโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่การเสียชีวิต และเป็นปัญหาสำคัญของเด็กเยาวชนในปัจจุบันที่กระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นที่จะหาทางแก้ไข การที่เยาวชนได้มีส่วนร่วมออกแบบและร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม จะนำไปสู่ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรม ที่ทำให้เกิดความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเอง ลดความเครียด ผ่อนคลายผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ และเกิดความภาคภูมิใจ นำไปสู่การลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้องกันสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่ไม่ให้เพิ่มขึ้น นับเป็นกิจกรรมที่ดี และน่าชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขที่นำความคิด SAFER จาก WHO มาใช้ในการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมให้การสนับสนุนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

นายพิทยาจินาวัฒน์คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. กล่าวว่าจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2564 ระบุถึงนักดื่มหน้าใหม่ของไทย พบในช่วงอายุ 15-19 ปี มากถึง 30.8% ช่วงอายุ 20-24 ปี 53.3%  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดื่มเพิ่มมากขึ้น คือ การโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์  โดยเฉพาะการใช้สื่อบุคคล “Influencer” ที่หลากหลายช่องทาง นอกจากนี้ยังมีการใช้กิจกรรมการแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ต เทศกาลดนตรี ซีรีย์ต่างๆเพื่อโปรโมทกิจกรรมส่งเสริมการดื่มของธุรกิจแอลกอฮอล์ ซึ่งควบคุมป้องกันได้ยาก กลายเป็นแบบอย่างค่านิยมผิดๆให้เด็กเยาวชน   สสส. มีความห่วงใยในเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ จึงจัดให้มีกิจกรรม “YSDN Open House 2023 เทศกาลสร้างสุขสร้างสรรค์สังคม Festival of Happiness and Social Creativity” ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ยาเสพติดและการพนัน โดยเป็นการรวมตัวของเครือข่ายเยาวชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มีแกนนำเข้าร่วมจำนวน 300 คน นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนัก และป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ซึ่งมีรูปแบบงานรณรงค์ในเชิงสร้างสรรค์สังคม ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรม นำไปสู่การลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้องกันสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่ไม่ให้เพิ่มขึ้น และมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของสังคมในท้ายที่สุด

นายธนเทพจันทร์มณี   และนางสาวสุภนิดาวงค์แสนสุขตัวแทนเยาวชน YSDN กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน นำเด็กและเยาวชนไปสู่เส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม ซึ่งมาพร้อมกับผลกระทบจากปัจจัยหลายๆ ประการ อีกทั้งความอยากรู้ ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ และการแหกกฎ ล้วนเป็นธรรมชาติของวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นในด้านดีหรือไม่ดี ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ที่อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น จึงเกิดเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม ที่มาพร้อมกับผลกระทบจากปัจจัยหลายๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และสารเสพติดอื่นๆ ส่งผลให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว, การตั้งครรภ์ในสภาวะที่ไม่พร้อม รวมถึงปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มของกลุ่มเยาวชน

เยาวชน YSDN ของแต่ละพื้นที่จึงได้ออกมาร่วมขับเคลื่อนสังคมให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมการดื่ม นำไปสู่การลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และป้องกันเพื่อสกัดนักดื่มหน้าใหม่ไม่ให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน มีรูปแบบกิจกรรมรณรงค์ในเชิงสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมและอยู่ในความสนใจของกลุ่มเยาวชน ในโครงการ Y SDN Open House 2023  กิจกรรม เทศกาลสร้างสุข สร้างสรรค์สังคม Festival of happiness and social creativity ซึ่งเป็นการรวมตัวของเยาวชนก่อการดี เป็นเยาวชนนักรณรงค์ ลดปัจจัยเสี่ยงจิตอาสา ที่มาเปิดบ้าน สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศในครั้งนี้

ภายในงาน มีเวทีเสวนา “สุขภาพดีสังคมดีเริ่มที่ตัวเรา” ร่วมแชร์ประสบการณ์ จากนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทย อชิรญาภรณ์ กำใจบุญ (น้องหยก) และไอดอลสายสุขภาพ สำหรับการช่วยดูแลร่างกาย – จิตใจให้แข็งแรง เหมาะกับสภาวะสังคมปัจจุบัน รวมถึงเทคนิคการดูแลสุขภาพให้สดใส บุคลิคภาพดี จากดารานักแสดงจาก    ช่อง 7 HD พร้อมทั้ง พบกับบูธกิจกรรม โชว์ผลการดำเนินงานของเยาวชนในพื้นที่จังหวัด ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมความสนุกสนานที่เสริมสร้างความเข้าใจ ด้วยเกมต่างๆ ให้เกิดสนุกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมรับของรางวัลกลับบ้านอีกด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand