เวทีเสริมกำลังใจชมรมคนหัวใจเพชร ต.หนองซน และบ้านดอนแดง ต.นาทม นครพนม บ้านต้นแบบงานบุญปลอดเหล้า

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครพนม โดยนายชลกานต์ วงษ์เข็มมา ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครพนม นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนหัวใจเพชรตำบลหนองซน ร่วมสืบสานประเพณีทอดเทียนรวม(โฮม)และต้นดอกเงิน ณ วัดโพธิ์ชัยดอนแดง ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม

นายวิชัย โมธรรม ประธานชมรมคนหัวใจเพชรหนองซน กล่าวว่า

“กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำบุญร่วมกันของคนหัวใจเพชรและผู้มีจิตศัทธาในตำบลหนองซน ร่วมกับบริจากจตุปัจจัย ไทยทาน มารวมกันเพื่อมาถวายพระ วันพระ 8 ค่ำ หรือ 15 ค่ำ กับวัดหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้พระสงฆ์ เป็นค่าน้ำค่าไฟให้กับวัด ของใช้สำหรับการจำพรรษาในช่วงเข้าพรรษา อีกในหนึ่งการทำบุญเช่นนี้เกิดความสมัคคีกันในชุนชนและเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องทำบุญร่วมกันหลังจากนั้นแห่รอบอุโบสถ พระสงฆ์ให้ศีลให้พร และถวายปัจจัย ไทยทานแด่พระสงฆ์”

นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานลด ละเลิกสุรา 2 พื้นที่ นายชลกานต์ วงเข็มมา กล่าวว่า ตนเองเมื่อก่อนดื่มหนักเลิกเราะรักตนเอง รักครอบครัว รักเพื่อนพี่น้องในชุมชน การจัดกิจกรรมวันนี้ จุดเด่น บ้านดอนแดง มีความรักสมัครกัน การขับเคลื่อนมานาน ไม่ว่าจะเป็นงานศพปลอดเหล้า จึงอยากให้บ้านดอนแดงชวนกันลด ละ เลิกสุรา และจัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชร จุดแข็ง ต.หนองซน ความเข้มแข้ง ชมรม อ.สคล. มีสมาชิก 82 คน และช่วยขับเคลื่อนการชวนคนลด ละเลิดสุรา จึงชวนคนหัวใจเพชรมาให้กำลังใจและขยายพื้นที่ในการตั้งชมรมฯที่บ้านดอนแดง

บ้านดอนแดงเริ่มทำงานศพปลอดเหล้าตั้งแต่ปี 2557 สมัยเมื่อก่อนงานศพจะเสียค่าเหล้า หลายหมื่น บางงานเป็นแสน เวลาทำบุญหาคนตายไม่มีเงินที่จะทำบุญหา ปัจจุบันเจ้าภาพนำเงินช่วยค่าน้ำ ค่าไฟวัด และ บ้านไหนมีเหล้า จะไม่เงินค่าฌาปณกิจศพ เอาเงินไปส่วนกลางของชุมชนและยังขยายงานบุญอื่นๆเช่น งานบวช งานกฐิน งาบุญอุทิศส่วนกุศล จนถึงปัจจุบัน
แนวทางการดำเนินงานชุมชนลด ละ เลิกสุราดังนี้

  1. การเลิกเหล้าจากคนหัวใจเพชรได้อะไรบ้าง คำตอบคือได้สุขภาพ ได้ครอบครัวอบอุ่น ได้ความสุข ได้มีเงินเหลือใช้แม้ไม่มากแต่พอเพียง
  2. การจัดงานบุญปลอดเหล้าลดค่าใช้จ่าย เจ้าภาพ ลดการทะเลาะวิวาท
    อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนการณรงค์ให้คนลด ละเลิกสุรา ต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนที่เห็นปัญหา อยากมีส่วนช่วยแก้ไข และให้ผู้นำชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมกันต่อไป

ภาพ/ข่าว : นางสาวจันทรัช สารี แผนงานชุมชนและพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะหัวใจเพชรภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน