เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน เสริมพลังขับเคลื่อนงานลด ละ เลิกสุรายาสูบและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทย

วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับประชาคมงดเหล้า 11 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ และนครพนม จัดประชุมการขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงเสี่ยงต่อสุขภาพ

นายชัยณรงค์ คำแดง รองผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวถึงจุดยืนการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายงดเหล้า

“เครือข่ายงดเหล้าเป็นภาคประชาสังคม ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี46 มีบทบาทในการประสานคน หน่วยงานต่างๆ ตื่นรู้ ที่เห็นผลกระทบจากปัญหากสุรา มาร่วมกันขับเคลื่อนการณรงค์ สร้างการตระหนักรู้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้านพฤติกรรม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านค่านิยม ให้คนลด ละ เลิกสุรา มีสุขภาพดี”

การประชุมครั้งนี้มีกลุ่มคน 3 วัย คือ คนทำงานเครือข่ายมามากกว่า 7 ปี ขึ้นไป คนทำงานเครือข่าย 2-6 ปี และน้องๆเยาวชนที่มาทำงาน 1-2 ปี

นอกจากนั้นร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงาน ลดนักดื่มหน้าเก่า ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ การจัดสภาพแวดล้อม ค่านิยมการดื่มสุราไม่ใช่เรื่องธรรมดา เชื่อมร้อยงานประเด็น เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ลดผลกระทบจากสุรา ในชุมชน อำเภอ จังหวัด สังคม

มีแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกันต่อใน 6 ข้อดังนี้

1. เชื่อมคน เครือข่ายในพื้นที่

2. ลดคนดื่มสุรา ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

3. ปรับสภาพแวดล้อม ค่านิยมทัศนคติต่อสุรา

4.พัฒนาศักยภาพคนทำงาน

5. ข้อมูล เชิงประมาณ เชิงคุณคุณภาพ สามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลง

6. การสื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลง การตื้นรู้ตะหนักรู้เรื่องสุรา

สิ่งสำคัญการจะเคลื่อนงานลดปัญหาผลกระทบจากสุรา คนทำงานต้องดูแลสุขภาพกาย ใจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ผันผวน ไม่มีความแน่นอน พร้อมที่จะปรับการการทำงานอยู่เสมอ

ข่าว : นางสาวจันทรัช สารี เจ้าหน้าที่แผนงานชุมชน อำเภอและพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาวะหัวใจเพชร

ภาพ : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน