สคล.ใต้บน บูรณาการความร่วมมือภาคี พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนพังงาแห่งความสุข

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน (สคล.ใต้บน) บูรณาการความร่วมมือกับภาคีสุขภาพ จัดพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ สู่นักจัดการระบบสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนพังงาแห่งความสุข

     เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2566 ณ รีสอร์ทประชารัฐ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน จับมือสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ พัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวน 40 คน จากกลุ่มจังหวัดอันดามัน คือ จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดระนอง โดยในกระบวนการพัฒนาศักยภาพได้มีการส่งเสริมให้เกิดทักษะต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การกำหนดเป้าหมายในชีวิต เป้าหมายทางสังคม และการกำหนดระบบที่จะไปส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการจัดการระบบสุขภาพ ทั้งการสร้างปัจจัยเสริมสุขภาพ และการลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด เป็นต้น และการจัดให้มีการทำแผนงานด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อให้กลับไปดำเนินการในชุมชนต่อไป
     ด้านนายกันตณัช รัตนวิก ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีความมุ่งหวังว่า กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ จะเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์ สร้างความเข้าใจในพิษภัยของแอลกอฮอล์ และกลุ่มเยาวชน-คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้จะกลับไปเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชนในชุมชนต่อไป
      โดยในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน-คนรุ่นใหม่ ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือกันของ 3 องค์กร คือ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้ ซึ่งต่างก็เห็นตรงกันว่าเยาวชนและคนรุ่นใหม่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านทักษะและความรู้ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดการดำเนินงานที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นใหญ่สู่รุ่นใหม่ โดยทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน จะให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน-คนรุ่นใหม่ในลักษณะนี้ร่วมกับภาคีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องต่อไป

Sunset.