อำเภอบัวเชดร่วมออกแบบขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ ตามแนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน”

สืบเนื่องมาจากโครงการอำเภอบัวเชดบูรณาการพลังเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการดำเนินการสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่ควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอบัวเชด ผ่านการ Focus group จากเด็กเยาวชน และได้มีการนำเรียนข้อมูลแก่ท่านนายอำเภอ ตัวแทนหัวหน้าส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอ นายอำเภอบัวเชดจึงมีการจัดประชุมออกแบบและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์กลางสำหรับเด็กและเยาวชนอำเภอบัวเชด (Learning & Creative Space For YSDN & TO BE NO.1) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและเด็กเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE

โดยในการประชุมได้มีการระดมแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์กลางสำหรับเด็กเยาวชนอำเภอบัวเชดเพื่อหารือเป้าหมายร่วมของพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ รูปแบบในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางในการสนับสนุนจากหน่วยงานและผู้ใหญ่ใจดีในอำเภอ

ซึ่งหลังจากนี้ทางโครงการฯจะมีการเก็บข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของเด็กเยาวชนอำเภอบัวเชดอีกครั้ง ผ่านระบบ Google Form เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการออกแบบกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของเด็กเยาวชนในอำเภออย่างแท้จริง

ภาพ – ผู้ประสานงาน YSDN อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ข่าว - ผู้ประสานงาน YSDN อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ผู้ประสานงาน YSDN อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง