YSDN โนนสัง เชื่อมร้อยภาคีดำเนินนโยบายสนับสนุนงานเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

YSDN โนนสัง เชื่อมร้อยภาคีดำเนินนโยบายสนับสนุนงานเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการอำเภอโนนสัง อำเภอโนนสังโดย นายนายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอโนนสัง ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จ.หนองบัวลำภู และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงอำเภอโนนสัง (Y-SDN) จึงได้จัดพิธีลงนาม“ บันทึกข้อตกลงสนับสนุนงานเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่อำเภอโนนสัง ”จ.หนองบัวลำภู โดยนายอำเภอโนนสัง สาธารณสุขอำเภอโนนสัง เทศบาลตำบลโนนสัง เทศบาลตำบลกุดดู่ เทศบาลตำบลหนองเรือ องค์การบริการส่วนตำบลโนนเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ เพื่อประสานความร่วมมือในการสนับสนุนงานด้านเยาวชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง เยาวชน YSDN กับ นายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอและ อปท.นำร่อง 5 พื้นที่ ได้ประกาศเป็นวาระอำเภอและมอบนโยบายให้ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอโนนสังรับทราบและนำไปปฏิบัติร่วมกัน

โดยเนื้อความในบันทึกข้อตกลงมีดังนี้

1. การบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน(1)วัด (3)สถานที่ราชการ (4)สถานศึกษา (7)สวนสาธารณะและมาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน(1)วัด (3)สถานที่ราชการ (4)สถานศึกษา (7) สวนสาธารณะ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด

2. สนับสนุนให้เกิดงานบุญประเพณี งานเทศกาลสำคัญปลอดเหล้า อาทิเช่น งานสงกรานต์ งานบุญบั้งไฟ งานลอยกระทง งานกฐิน งานบุญประจำปี

3. สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพื้นที่อำเภอโนนสัง

4. สนับสนุนให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยง แหล่งมั่วสุม ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยป้องกันปัจจัยเสี่ยง เพื่อประกาศเป็นนโยบายประจำอำเภอโนนสัง

โดยคณะทำงานเยาวชนงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง อ.โนนสัง ได้ดำเนินโครงการ เพื่อลดปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน โดยเลือกพื้นที่อำเภอโนนสังเป็นอำเภอนำร่อง เนื่องด้วยข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี ได้เผยตัวเลขการดื่มของประชากรวัยรุ่น สูงเป็นอันดับที่ ๒ ของประเทศ จึงเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานเด็กและเยาวชนใน อ.โนนสังเพื่อแก้ปัญหานักดื่มหน้าใหม่ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน

มีกิจกรรมหลักได้แก่ การพัฒนาศักยภาพเยาวชน งานบุญประเพณีปลอดเหล้า กิจกรรมนวัตกรรมปลอดเหล้าของกลุ่มเยาวชน กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกสร้างพลังบวกเด็กปฐมวัย ซึ่งในระยะที่ 1 คณะทำงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และการลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยง และจุดสร้างสรรค์ ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จำนวน 10 ตำบล ทำการบันทึกข้อมูล วิเคราะห์รายละเอียดและคืนข้อมูลในระดับอำเภอ และได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินงานในระยะที่ 2 โดยการสนับสนุนให้เกิดนโยบายด้านเด็กและเยาวชนเพื่อสกัดนักดื่มหน้าใหม่

โอกาสนี้แกนนำเยาวชน YSDN อำเภอโนนสัง ได้เข้ามอบหนังสือ “ขอให้สนับสนุนนโยบายเด็กและเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงอำเภอโนนสัง ” ให้แก่นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอโนนสัง เพื่อขอการสนับสนุนนโยบายด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอโนนสัง

ายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอโนนสัง กล่าวว่า

“นโยบายระดับชาติมุ่งเน้นในการพัฒนาเด็กให้เตรียมพร้อมสู่โลกอนาคต โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็ก เพิ่มขีดความสามารถและทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่ดี พร้อมทั้งมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต เด็กและเยาวชนจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เปลี่ยนแปลงและท้าทาย ซึ่งต้องใช้กระบวนการคิดและการตัดสินใจที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างปลอดภัยจากสิ่งเร้า เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และมีความสุขสมบูรณ์ตามวัย ในนามคณะผู้บริหารอำเภอโนนสัง ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางเครือข่ายงดเหล้าได้เลือกพื้นที่อำเภอโนนสังเป็นพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดหนองบัวลำภูในการดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กและเยาวชน อำเภอโนนสังยินดีสนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานเด็กและเยาวชนในอำเภอโนนสังต่อไป”


ติดตามข่าวสาร เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภูได้ที่เพจ https://www.facebook.com/nongbualamphu.stopdrink


ภาพ/ข่าว : เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน