ชุมชนเข้มแข็ง งดเหล้าเข้าพรรษาปี 66 ในฤดูกาล “สุขปลอดเหล้า” แห่เทียนเข้าพรรษาเมืองกระนวน

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้าเข้าพรรษา

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 อำเภอกระนวน จัดโครงการอำเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่แบบบูรณาการสร้างสุข ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกระนวน นำโดย นางนภาพร นิ่มสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวนเป็นประธานในพิธี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นแกนนำ อาสาสมัครชุมชนคนสู้เหล้าตำบล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองกระนวน,ตำบลน้ำอ้อม,ตำบลหนองโน และเยาวชนแกนนำ Ysdn อำเภอกระนวน ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ผ่านกิจกรรมของชุมชนเข้มแข็ง และส่งเสริมให้ชุมชนปลอดภัยห่างไกลแอลกอฮอล์ ให้อำเภอกระนวนเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชนในรอบด้าน

มีกิจกรรมภายใต้การประชุม ได้แก่

  • กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ชุมชนคนสู้เหล้า
  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง (ชุมชนคนสู้เหล้า) อำเภอกระนวน พื้นที่เก่า ตำบลหนองโนและตำบลน้ำอ้อม
  • กิจกรรมอบรมเครื่องมือคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านเว็บไซต์ ติดเหล้ายัง.COM กรมควบคุมโรค และเครื่องมือรับสมัครงดเหล้าเข้าพรรษา โดย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน
  • กิจกรรมปลุกพลังบวกชุมชนเข้มแข็ง ค้นหาต้นทุนในพื้นที่ออกแบบกิจกรรม ชวน ช่วย ชม เชียร์ งดเหล้าระหว่างพรรษา

นอกจากนี้ยังมีการออกแบบกิจกรรมดีดีที่แกนนำYsdnกระนวน ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการทำงานชุมชนเข้มแข็งงดเหล้าเข้าพรรษา สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมลงทะเบียนงดเหล้าเข้าพรรษา ในปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://noalcohol.ddc.moph.go.th/ เพื่อสร้างสมบุญบารมี เชื่อกันว่าอานิสงส์ผลบุญจะทำ “ให้ช่วยปัดเป่าเคราะห์กรรมอุปสรรคใดๆ ให้หมดไปหรือทุเลาเบาบางลง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้ชีวิตมีความสุขกายสบายใจ”

ภาพ/ข่าว : YSDN อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน