จังหวัดเลย MOU ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ขับขี่ปลอดภัย 2566-2568

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย ได้ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจังหวัดเลย การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ขับขี่ปลอดภัย ระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี ณ ห้องศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้าจังหวัดเลย ได้มีการดำเนินการลงนามบนทึกข้อตกลงร่วมมือกัน ตั้งแต่ ปี 2563 เป็นต้นมา มีการดำเนินงานในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและชุมชน รวมไปถึงการขยายผลการดำเนินงาน จนเกิดการขับเคลื่อนในระดับ อปท. ซึ่งมีเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นพื้นทีแรกในการนำนโยบายจังหวัดไปขับเคลื่อนต่อยอด และจัดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าในระดับอำเภอ

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า

ยินดีสนับสนุนการขับเคลื่อนตามข้อตกลงใน MOU ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมด้วยช่วยกันอย่างเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์เป็นความร่วมมือกันสนับสนุนและร่วมดำเนินการงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ขับขี่ปลอดภัย ทั้ง 14 อำเภอ ดังนี้

1.การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้

(1) วัด (2) สถานที่ราชการ (3) สถานศึกษา (4) สวนสาธารณะ

มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(1) บุคคลซึ่ง อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้

มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้

(1) วัด (2) สถานที่ราชการ (3) สถานศึกษา (4) สวนสาธารณะ

2. งานบุญประเพณีปลอดเหล้าต่างๆ หรืองานประจำปีของจังหวัดเลย งานฌาปนกิจศพ และงานงดเหล้าเข้าพรรษา ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด

3.บุคลากรภาครัฐและท้องถิ่น รวมถึงผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดเลย หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเลย จังหวัดเลยจึงได้ตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจังหวัดเลยการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ขับขี่ปลอดภัย

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน, เครข่ายงดเหล้าจังหวัดเลย

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน