34 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ”MOU งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน”

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน, สำนักงานสาธารณ์สุขจังหวัดขอนแก่น, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และชุมชนเครือข่ายขับเคลื่อนการรณรงค์ “งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน” เขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 34 ชุมชน ร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ “งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น”

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ชุมชนคนสู้เหล้าเทศบาลนครขอนแก่น การขับเคลื่อนนโยบาย “งานศพปลอดเหล้า ปลอดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปี 2566 ” โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี, เลขานุการนายกเทศมนตรี (นายณัฐกร ศรีนวกุล, นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเรือง), นายวิรัช เหลาสะอาด ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี, นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล, นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์, นายสังวาล เมืองโคตร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน, นายประชารัตน์ โนนทนวงษ์ รองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลสาธิตโนนหนองวัด ร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติ ดร.นิรุจน์ อุทธา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน, นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น, นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น, นางสาวธัญนัทน์ หีดขุนทด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้แทนนางสาวกรรณิกา ตั้งวานิชกพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น และผู้นำชุมชน 34 ชุมชน ร่วมบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้

สำหรับพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน, สำนักงานสาธารณ์สุขจังหวัดขอนแก่น, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และชุมชนเครือข่ายขับเคลื่อนการรณรงค์”งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน” เขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 34 ชุมชน ร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์ “งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนันในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” โดยทุกฝ่ายจะร่วมมือกันสนับสนุนและร่วมดำเนินการอย่างยั่งยืน

จึงมีการบันทึกความเข้าใจชุมชนคนสู้เหล้าเทศบาลนครขอนแก่น ในการขับเคลื่อนนโยบาย งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปี 2566 ดังนี้

1.การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรา 27ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด, สถานที่ราชการ, สถานศึกษา, สวนสาธารณะ และมาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน วัด, สถานที่ราชการ, สถานศึกษา, สวนสาธารณะ อย่างเคร่งครัด

2.งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด

3.บุคลากรทางภาครัฐและท้องถิ่นรวมไปถึงผู้นำชุมชน ควรเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ปัญหาการดื่มสุรา การเล่นการพนันในงานศพ ปัญหาครอบครัว สังคม และอุบัติเหตุจากการดื่มสุรา ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการลดปัญหาการดื่มสุราและเล่นการพนันในงานศพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งและรักษาประเพณีอันดีงามในชุมชน

ภาพ/ข่าว เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล , เครือข่ายองค์กรงดหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน