อำเภอสุวรรณคูหาปฎิญญาตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประกาศวาระอำเภอต้นแบบปลอดเหล้า

ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า เข้าพรรษา 2566

อำเภอสุวรรณคูหาจัดเวทีปฎิญญาตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประกาศวาระอำเภอต้นแบบปลอดเหล้า ส่งเสริมกิจกรรมลดการดื่มในกลุ่มสตรีนำร่องพื้นที่ตำบลบุญทัน

ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ อินอ่อน นายอำเภอสุวรรณคูหา ประธานในพิธีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีอาสา สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เวทีปฏิญญาตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566

สืบเนื่องจากหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.3 / ว 6215 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง “ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และร่วมขับเคลื่อนโครงการ เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิก เหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา” ประจำปี 2566 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดย มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 ก.ค. 2551 ประกาศให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” จึงเป็นการดำเนินกิจกรรมควบคู่กันไป

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวงดเหล้าเข้าพรรษา เทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 71 พรรษา “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู (กศน.นภ.เดิม) ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู

จากเวทีแถลงข่าวดังกล่าว ทางจังหวัดหนองบัวลำภูโดยนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู จึงมีนโยบายระดับจังหวัดให้นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือของอำเภอสุวรรณคูหา กับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชนต่าง ๆ และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันจัด“เวทีปฎิณญาตนงดเหล้าเข้าพรรษา ” เทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” พระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา และกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนให้ร่วมกันงดเหล้าครบพรรษา โดยเป็นการเชิญชวนคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันตั้งปณิธานกล่าวปฎิณญาตนบวชใจงดเหล้าครบพรรษา ในครั้งนี้

โดยอำเภอสุวรรณคูหาเป็นพื้นที่นำร่องดำเนินกิจกรรมลดการดื่มในกลุ่มสตรี เนื่องจาก ผลการสำรวจการดื่มของประชาชนภาพรวมระดับประเทศ จะเห็นว่าการดื่มในกลุ่มสตรีมีอัตราสูงขึ้นกว่าทุกปี และมีแนวโน้มจะมีตัวเลขที่สูงขึ้นอีก จึงเป็นที่มาของการดำเนินงานกิจกรรม ช่วย ชม เชียร์ กลุ่มสตรี งดเหล้าเข้าพรรษา โดยเลือกพื้นที่ตำบลบุญทันเป็นพื้นที่ดำเนินงาน

ภาพ/ข่าว :เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน