เริ่มต้น “งดเหล้าเข้าพรรษา” เพื่อสุขภาพ และ คนที่คุณรัก

    เนื่องด้วย "วันเข้าพรรษา" เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งการทำบุญ รักษาศีล เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ซึ่งในปีนี้ วันเข้าพรรษา ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ร่วมประชาคมงดเหล้าจังหวัด ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม. สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ร่วมรณรงค์/เชิญชวน "งดเหล้าพรรษา" เป็นระยะเวลา 3 เดือน ภายใต้แคมเปญ "ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า"
    โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ได้มีการดำเนินกิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา" มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีทางชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงทั้ง 26 ชุมชน และประชาคมงดเหล้า 7 จังหวัด ได้จับมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมรณรงค์ เชิญชวน ประชาชนในพื้นที่ทุกเพศทุกวัย ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา โดยแคมเปญในปีนี้มุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพ สร้างความอบอุ่นในครอบครัว และยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว  และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการตั้งใจทำความดี ลด ละ เลิกอบายมุข อย่างเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเริ่มจากลดปริมาณการดื่มให้น้อยลง งดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนในทุกปี หรืองดตลอดชีวิต

Sunset.