ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า “งดเหล้าครบพรรษาของคนพันธุ์เสียว”

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 พิธีปฏิญาณตนงดเหล้าครบพรรษา และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อม นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว นายประสาน ขันติวงษ์ กำนันตำบลเสียว นายวิไล ราชเจริญ ประธานสุขภาวะตำบลเสียว และคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ คณะสงฆ์ตำบลเสียว สถานศึกษาในพื้นที่ 5 แห่ง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว เยาวชน ประชาชนตำบลเสียว และภาคีเครือข่าย ร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านเสียว เพื่อเแลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีการจัดขบวนรถแห่ตกแต่งด้วยเทียนพรรษาดอกไม้นานาพันธุ์ และเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน

ทั้งนี้ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้นำคณะกล่าวปฏิญานตนบวชใจงดเหล้าครบพรรษา พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเชิดชูหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสียว ชมรมผุ้สูงอายุตำบลเสียว ชมรมคนหัวใจเพชร และคณะกรรมการสุขภาวะตำบลเสียวที่สนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมปฏิญานตนงดเหล้าครบพรรษา ปีนี้มีคนดื่มเข้าร่วมบวชใจงดเหล้าครบพรรษาทั้งหมด จำนวน 310 คน มีร้านค้าทั้ง 45 แห่งทั้งตำบล พร้อมใจร่วมปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560 หลังจากกล่าวคำปฏิญาณตนบวชใจงดเหล้าครบพรรษาแล้ว นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและคณะผู้บริหารส่วนราชการท้องถิ่นได้ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ อีกทั้งยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ตามกรอบแนวคิดการทำงาน “ตำบลเสียวร่วมใจ งดเหล้า เข้าพรรษา ปวารณางานบุญปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกล ปัจจัยเสี่ยง “

ในส่วนของการติดตาม ชม เชียร์ให้กำลังใจคนดื่มนั้น ภายใต้แนวคิดของตำบลและการรณรงค์ให้เป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลแห่งความสุข มีสุขภาพดี ตำบลเสียวได้จะจัดรูปแบบการติดตามผ่าน การทำบุญสังฆทานเวียน 9 วัดในตำบล โดยเชิญชวนคนดื่มในแต่ละหมู่บ้านที่ร่วมปฏิญาณตนบวชใจมาร่วมกิจกรรม สร้างวิถีใหม่ ไม่ดื่มเหล้า และสร้างแรงบันดาลใจด้วยการมีชมรมคนหัวใจเพชรร่วมออกเยี่ยม ชม เชียร์ตลอดทั้งพรรษา ชวนเลิกต่อหลังออกพรรษา และยังมีกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเสริมให้กับคนดื่มและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมให้เกิดอาชีพ มีรายได้เพิ่มนอกเหนือจากอาชีพทำนา และการจัดกิจกรรมของสภาเด็กเยาวชนคนพันธุ์เสียวเยี่ยม ชม เชียร์ให้กำลังใจตลอดพรรษา