YSDN ON TOUR กลางออกตก – รวมพลังสร้างสรรค์สังคม

พลังเยาวชนคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาสังคมก้าวมุ่งไปสู่อนาคตที่ดี ใครที่เคยกล่าวว่า เด็กคืออนาคตของชาติ อาจจะไม่จริงอีกต่อไป เพราะในวันนี้ เด็กคือกำลังหลัง ที่พร้อมจะพัฒนาเพื่อเป็นฟันเฟืองนำพาประเทศนี้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

การพบปะแลกเปลี่ยนของแกนนำเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์​ จังหวัดอยุธยา โอกาสแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งนี้ นำโดยเยาวชน YSDN ภาคกลาง สร้างความสนุกและความสุขทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำกิจกรรมในพื้นที่ สานพลังเครือข่าย YSDN กลาง ออก ตก อย่างเข้มแข็ง

” ราชธานีเก่า    อู่ข้าวอู่น้ำ    เลิศล้ำกานท์กวี   คนดีศรีอยุธยา

คำขวัญประจำจังหวัดอยุธยา

กิจกรรม YSDN จิตอาสาเพื่อสังคม เยี่ยมชมเมือง ทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมพลเยาวชนอาสา YSDN กลาง ออก ตก ร่วมเก็บขยะรอบเมืองพระนครศรีอยุธยา ปลูกฝังจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม สร้างพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีภาพลักษณ์ที่ดี

เวทีเสวนาปุจฉาวิสัชนา “สุราก้าวหน้า” กับการวางแผนทิศทางงานลดนักดื่มหน้าใหม่ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยาวชน YSDN On Tour ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ร่วมกับคุณทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ ส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต 1 พรรคก้าวไกล คุณสักรินทร์ ตรียุทธ วิศวะกรผู้ประกอบการคราฟท์เบียร์ที่มีแนวคิดการขายอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ชวนคิดชวนคุยโดย พี่หมอติ ภก.สันติ โฉมยงค์ เภสัชกรผู้เป็นครูของเด็กอยุธยา

พร้อมนำเสนอแนวคิดและมุมมองพร้อมการรับมือกับการเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐในอนาคต ในฐานะของเยาวชนนักรณรงค์ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดที่เข้มแข็ง และเป็นพื้นที่ให้เยาวชนใช้สิทธิ ใช้เสียงของตัวเองถ่ายทอดความคิดและทางเลือกของตัวเองได้อย่างอิสระ

ที่ตั้งเลขที่ 25/64 หมู่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000