ค่ายเยาวชน YSDN THAILAND 2023

เยาวชน YSDN THAILAND

YSDN เป็นกลุ่มแกนนำเยาวชนของสำนักงานเครือข่่ายองค์กรงดเหล้า ที่มีเครือข่ายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีหน้าที่ในการทำงานด้านสุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยง เป็นพี่เลี้ยง และต้นแบบของการทำงานด้านเยาวชนและการแสดงออกที่ดี

เยาวชนกลุ่มนี้ มีบทบาทในการทำงานร่วมกับเครือข่ายงดเหล้าในระดับต่างๆ รวมไปถึง การสร้างกิจกรรมของ YSDN เอง ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี กีฬา ค่ายเยาวชน พี่สอนน้อง หรือกิจกรรมอื่นๆ ในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันออกไปตามบริบทของพื้นที่นั้น

ค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกและแกนนำเยาวชน YSDN จึงสำคัญอย่างยิ่ง ในการเปิดพื้นที่ให้แกนนำเยาวชนเหล่านี้ ได้มาฝึกทักษะ เพื่อนำกลับไปใช้ในการะบวนการทำงานในพื้นที่ และบอกต่อ สู่กลุ่มเยาวชนในพื้นที่/จังหวัดของตนเอง

ค่ายเยาวชน YSDN THAILAND 2023

ค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกและแกนนำเยาวชน ”การสร้างการมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม” ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

มีแกนนำเยาวชนเข้าร่วมจากทั้งหมด 10 ภาค โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเยาวชนแต่ละภาค นำทีมแกนนำเข้าร่วม และการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกและแกนนำเยาวชนในครั้งนี้ เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน เป็นเจ้าบ้านเปิดพื้นที่ต้อนรับสมาชิกจากภาคต่างๆ รวมถึงการออกแบบกระบวนการร่วมกับเจ้าหน้าที่เยาวชนแต่ละภาค เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่เข้าร่วมในด้านการสร้างการมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม

การสร้างการมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีม

กระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้เน้นไปที่กระบวนการทำงาน การมีส่วนร่วม และการทำงานเป็นทีมของกลุ่มแกนนำเยาวชน YSDN ซึ่งต้องเป็นนักออกแบบกระบวนการทำงาน สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ได้เอง และทำงานร่วมกับทีม ในการคิด ทำ และต่อยอดกระบวนการต่างๆ

กิจกรรมการเสริมทักษะในค่ายมีดังนี้

 1. การเรียนรู้ด้วยหัวใจ
 2. กระบวนการ Active Learning, Desing
 3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 ฐาน Haed, Hand, Heart
 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฟัง การถาม การเล่า และการสังเกต
 5. การออกแบบกระบวนการและฝึกการทำกระบวนการเรียนรู้ เกม, กิจกรรม, กระบวนการ
 6. การฝึกการสรุป และจับใจความ

โดยกระบวนการต่างๆ มีเจ้าหน้าที่เยาวชน และเจ้าหน้าที่ YSDN แต่ละภาค ทำหน้าที่เป็นวิทยากรนำกระบวนการ ซึ่งแบ่งบทบาทและทำหน้าที่พี่เลี้ยง ให้กับกลุ่มแกนนำที่มาเข้าร่วมได้เรียนรู้กับพี่ๆ ที่มีทั้งเนื้อหาสาระและความสนุก สลับกันไป

ข้อสะท้อนจากกระบวนการเรียนรู้

จากการเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ตลอดระยะเวลา 3 วัน แม้จะเป็นช่วงเวลาไม่มากเท่าไหร่ แต่สิ่งที่สะท้อนจากแกนนำเยาวชนที่ได้เข้ามาร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า การเปิดโอกาส การเรียนรู้นั้น สำคัญมากในการพัฒนาคนๆนึง ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนและสะท้อนออกมาจากวงคร่าวๆ ดังนี้

 1. ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม
 2. การได้รู้จักตัวเอง และออกจากเซฟโซนของความกลัว และไม่กล้า
 3. การเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองคิด ทำ สิ่งใหม่ๆ
 4. การเข้าหาคนอื่น ยอมรับซึ่งกันและกัน และการไว้วางใจกัน
 5. การฝึกเป็นผู้นำ ที่สำคัญกับการนำกลับไปใช้ในพื้นที่/จังหวัดของตนเอง
 6. การได้ทบทวนตัวเอง และก้าวข้ามขอบเขต ข้อจำกัดต่างๆ ที่เคยมี
 7. กล้าแสดงออก และกล้าจับไมค์นำกระบวนการมากขึ้น
 8. การรับฟังคนอื่น รวมไปถึงการฟังเสียงของตนเองด้วย
 9. การได้พบเพื่อนใหม่ ต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม

การไปต่อของ YSDN THAILAND

การก้าวข้ามบางอย่างของหลายคน อาจส่งผลให้เกิดคนกล้า คนเก่ง คนใหม่ๆมากขึ้น การได้รับโอกาส จากผู้ใหญ่ ที่ให้พื้นที่ ให้การสนับสนุนในการพัฒนา จึงเป็นการต่อยอด และส่งต่อไม้ผลัด ให้กับคนที่ตั้งใจอยากจะทำงานได้อย่างดีที่สุดมากกว่าให้สิ่งอื่นใด การพัฒนาเยาวชน YSDN จึงเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการทำงานของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าทั่วประเทศ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/media/set/?vanity=StopdrinkNorthEsan&set=a.630102929158283

ภาพ – เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

ข่าว – เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน