ชุมชนตำบลบึงโขงหลง ถอดบทเรียนเรื่องการทำงานชุมชนคนสู้เหล้า

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับชุมชนคนสู้เหล้า ชมรม อ.สคล.(คนหัวใจเพชร) แกนนำ YSDN ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายตำบลบึงโขงหลง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยง ประจำปี 2565 ณ ชุมชนคุณธรรมวัดศิริมงคลวราราม ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

โดยเป็นการถอดบทเรียนการทำงานในพื้นที่ การคืนข้อมูลการดำเนินงาน ร่วมวางแผนเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนโครงการ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน ตามแนวทางการดำเนินงาน คือ “ใช้พื้นที่เป็นฐาน บูรณาการทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่วิถีชุมชนคนสู้เหล้า ปลอดภัย ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง”

นายศัตรูพ่าย คชราช ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า

ความภาคภูมิใจคือ ชมรม อสคล.(คนหัวใจเพชร) มีศักยภาพและองค์ความรู้ในการเป็นนักรณรงค์ นักสื่อสารคนหัวใจเพชร โดยสามารถบูรณาการเชื่อมประสานแผนงานโครงการ “สัมมาชีพเลิกเหล้าวิถีพอเพียงพึ่งตนเอง” ร่วมกับกองทุนท้องถิ่นและเชื่อมประสานกลไกอำเภอเพื่อให้มีมาตรการหรือนโยบายที่หนุนเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนคนสู้เหล้าร่วมกับภาคีเครือข่ายได้เป็นอย่างดี โดยมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพและยกระดับให้เป็นชุมชนแหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้าต่อไป

อำเภอบึงโขงหลง เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีการขับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ร่วมกับงานชุมชนคนสู้เหล้าไปพร้อมๆกันอีกด้วย เพื่อขับเคลื่อนการทำงานสู่ระดับอำเภอ และขยายสู่ตำบลต่างๆ ในเขตอำเภอบึงโขงหลง

ในส่วนของชุมชนที่มีการดำเนินงานมาแล้วนั้น ก็จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ต้นแบบ ขยายผล และพี่เลี้ยงให้กับชุมชนอื่นๆ เพื่อร่วมกันผลักดันการทำงานให้ครอบคลุมทั้งอำเภอต่อไป

ภาพ/ข่าว ประชาคมงดเหล้าจังหวัดบึงกาฬ

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน