สงกรานต์ปลอดภัย ถนนข้าวทิพย์ปลอดเหล้า

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่ สืบทอดมรดกด้านประเพณีวัฒนธรรม ทั้งสนับสนุนประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโส ริมสร้างพบฐานทางจิตใจอันดีงาม และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และท้องถิ่น

วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ร.ต.ต. ดร. ปัญญาวัฒน์ กระทุ่มเขต ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดจันทบุรี นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ และงานสงกรานต์ ปลอดเหล้าถนนข้าวทิพย์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี

เทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกับ วัดใหม่เมืองจันท์ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ โดยในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ณ ปะรำพิธีวัดใหม่ เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ถนนข้าวทิพย์ ณ ลานกีฬาคนรักจันท์ รวมแทนน้ำ “สงกรานต์กลางผืนแห่งแรกในประเทศไทย คนเดียวเท่านั้น และในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกิจกรรมเทเหล้า จากโครงการ ฝากเหล้าไว้กับตำรวจ การแสดงของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำผู้ว่าราชการ จันทบุรี และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

เจ้าหน้าที่เยาวชน โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน