แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ร่วมชุดบูรณาการการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประชุมแผนปฏิบัติงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 11-15 เมษายน 2566 โดยร่วมกำหนดพื้นที่เป้าหมาย และเรื่องร้องเรียนในระบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (TAS) สำหรับมาตรการที่จัดทำร่วมกันเช่น การสอบสวนผู้ประสบอุบัติเหจุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ การทำตลาดส่งเสริมการขาย การจำหน่าย/ดื่มในที่ห้ามและตามเวลาที่กำหนด


ข่าวโดย : นายศุภกฤต คงเปี่ยม

เครดิต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

Jesus loves you