อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  ทำ MOU งานศพปลอดเหล้า  ชุมชนต้นแบบ

กระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้า อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย 1) การรับทราบปัญหาและมีความตระหนักร่วม 2) การทำให้เกิดการมีส่วน ร่วม ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่าย 3) การดำเนินกิจกรรม 4) การเกิดสำนึกร่วม การน าผลการวิจัยไปใช้ควร น ากระบวนการขับเคลื่อนโครงการแค่หลวงปลอดเหล้า ไปใช้กับพื้นที่ที่มีงานบุญประเพณีที่สำคัญของ ประเทศโดยพิจารณาถึง 1) การเลือกพื้นที่ขยายผลที่มีหน่วยงานราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่ให้การสนับสนุนในการรณรงค์งดเหล้าในงานบุญ 2) ด้านการจัดกิจกรรมปลอดเหล้าที่หลากหลายแก่ เด็กและเยาวชน 3) การบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่มีการทางานรณรงค์ในกลุ่มสาระเดียวกัน เช่น การรณรงค์งดสูบบุหรี่ หรือสารเสพติด การบำบัดผู้ติดสุรา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับอำเภอบ้านโฮ่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง และประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำพูน ได้ทำการบันทึกข้อตกลง  MOU ด้วยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแอลกอฮอล์ และการลดละเลิก นายอำเภอบ้านโฮ่งให้ความสำคัญในการควบคุมแอลกอฮอล์ และการลดละเลิก เช่น การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประเพณี เทศกาล งานบุญ งานศพ มีการเชิญชวนในนักดื่มหน้าเก่างดเหล้า เข้าพรรษา  มีการทำ MOU ระหว่างนายอำเภอกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านให้งานศพปลอดเหล้า  ชุมชนต้นแบบ คนต้นแบบเลิกเหล้า อบายมุขอื่นๆ ประกอบด้วย บ้านโฮ่ง ม.2 ตำบลบ้านโฮ่ง บ้านห้วยน้ำดิบ ม.5 ตำบลบ้านโฮ่ง บ้านป่าดำ ม.13 ตำบลบ้านโฮ่ง บ้านห้วยปางค่า ม.16 ตำบลบ้านโฮ่ง บ้านดงมะปินหวาน ม.8 ตำบลศรีเตี้ย และบ้านหนองปลาสะวาย ม.2 ตำบลหนองปลาสะวาย