ภาคีภาคตะวันออกร่วมใจ ส่งความรัก สร้างชายหาดปลอดภัยสร้างสรรค์

เพื่อบอกรักพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนและส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)

ชายหาดบางแสน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรวมถึงเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้มีบทบาทเรื่องการลดปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น และสนับสนุนนโยบายพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกระดับให้ชายหาดบางแสนสามารถ ลด ละ เลิกปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และเพื่อเป็นการยกระดับต่อยอดการดำเนินงานพื้นที่ปลอดภัย นอกจากประเด็นเหล้าบุหรี่ ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ปลอดขยะ ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงอันตราย เช่น เหล้า บุหรี่  พลุ สร้างความตระหนักและความร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการ ตะวันออกบอกรักทะเลไทย ยกระดับพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัย ชายหาดบางแสนปลอดขยะ และลดปัจจัยเสี่ยง โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมสร้างแรงขับเคลื่อนทางสังคม สร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวและการดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข มีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน ความปลอดภัยและความมั่นคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวจะมีชื่อเสียงและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยวได้ ต้องมีรากฐานที่สำคัญมาจากการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ดีโดยบุคลากรทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้เกิดขึ้นในภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

โดยมีการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชน เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่ส่วนรวมที่จะมอบโอกาสในการแสดงออกทางความสามารถอย่างสร้างสรรค์ เสริมพลัง และศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับตัวเอง ชุมชน และสังคม ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมหลายรูปแบบ

ซึ่งมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “สภาพแวดล้อมดี พื้นที่ปลอดภัย ชายหาดบางแสนที่เราอยากเห็น”

โดยผู้ร่วมเสวนาได้แก่ คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คุณดารัตน์ สุรักขกะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คุณวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 คุณกิตติพงษ์ ไตรบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีและประธานชมรมกู้ชีพฉลามขาว (พิทักษ์ทะเล) คุณณัฐวุฒิ มหากัณฑ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชลบุรี และ คุณศิริวิษา กะนิโก ประธานแกนนำเยาวชน YSDN ภาคตะวันออก นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการเสวนาโดย นายสมเกียรติ จันทร์อารักษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก

ท่านรองสุภาพร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี และ ที่ปรึกษาประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม มอบของที่ระลึก และแลกเปลี่ยนมุมมองการดำเนินงานภารกิจการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์จุดเริ่มต้นและการขับเคลื่อนโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ทั้งยังได้ดำเนินการวิจัย “ประเมินนโยบายชายหาดปลอดบุหรี่” และได้รับรางวัลวิชาการดีเดน กระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561 ด้วย


เราพยายามที่จะสนับสนุนให้คนที่มาเที่ยวรับทราบในกาลเทศะของการมาเที่ยวในพื้นที่สาธารณะคืออะไร บางแสนเป็นชายหาดของทุกคน ถ้าเรามองว่าบางแสนเป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง บางแสนก็จะไม่มีการเปลี่ยน อยากจะให้มันเป็นบรรทัดฐานที่จะผลักดันเป็นกฎหมายเพื่อความยั่งยืน ไม่ใช่เพียงนโยบายเท่านั้น

นายกตุ้ย ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

เจ้าหน้าที่เยาวชน โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน