คนหัวใจเพชรตำบลวังแสง พัฒนาสัมมาชีพ สร้างคน สร้างสังคม สร้างค่านิยมห่างไกลแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหานส่วนตำบลวังแสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดเวทีพัฒนาสัมมาชีพคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม กระบวนการและคืนข้อมูล โดยมีการคัดกรองเพื่อความช่วยเหลือผู้ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่(KD assist) จำนวน 20หมู่บ้าน อายุ 15ปีขึ้นไป จำนวน 4,731 คน พบว่ามีคนดื่ม 230คน เสี่ยงติดสุราและสูบบุหรี่ 154 คน และมีคุณอัญชลี ทองภูบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแกดำ มาเป็นวิทยากรชวนคนหัวใจเพชรระดมความคิดจัดทำแผนสุขภาพตนเอง ครอบครัวและแผนสุขภาพตำบลสุขภาวะ ร่วมกันเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน นอกจากนั้นยังมีคุณพ่อพุธ ทองลา ผู้เชี่ยวชาญชีววิถีสู่เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน มาอรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกปฏิบัติอาชีพเสริมทำปุ๋ยจุรินทรีย์ ปลอดสารพิษ ปลอดภัยใช้ในครัวเรือนหรือสามารถทำขายสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอครัว ซึ่งเป็นการสร้างคน สร้างสังคม สร้างค่านิยมห่างไกลแอลกอฮอล์

นายสมนึก ไชยสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง กล่าวว่า

“ทางตำบลหนองแสงมีการขับเคลื่อนการลด ละ เลิก ทั้งตำบล โดยมีรพสต.2แห่ง คือ รพ.สต.หนองบัว และรพ.สต.วังแสง มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชนและชื่นชมอสม.ทุกคนที่ร่วมช่วยกันเป็นอย่างดี พร้อมยินดีที่จะสนับสนุนเพราะการลดละสุรา เพราะการให้เลิกดื่มได้ก็จะทำให้คนมีสุขภาพดี ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ”

นายบุญชอบ สิงห์คำ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า

“คนหัวใจเพชรเป็นบุคคลต้นแบบในการเลิกเหล้า อยากชวนกันรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมอาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า(คนหัวใจเพชร) เพื่อขับเคลื่อนในการชวนคน ลด ละเลิกเครื่องดื่มแอลกฮอล์และปัจจัยเสี่ยงสุขภาพต่อคนในชุมชนต่อไป”

ข่าว/ภาพ แผนงานชุมชนและพัฒนานักสื่อสารคนหัวใจเพชร ภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน