ปฏิญญาชอนสมบูรณ์ ภาพสะท้อนของพลังบวรลพบุรี สร้างสุขปลอดเหล้าปลอดโรคปลอดภัย

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายพลัง บวร ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนคนสู้เหล้า แกนนำคนต้นแบบงดเหล้า (หัวใจหิน หัวใจเหล็ก หัวใจเพชร) อสม. แกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลแอลกอฮอล์ พระสงฆ์นักพัฒนาจากวัดในเครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอนักรณรงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสถาบันนารายณ์เพื่อการพัฒนาจังหวัดลพบุรี เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง (สคล.) และสื่อมวลชน (สื่อสร้างสุข) ร่วมกันบำเพ็ญกุศลในงานบุญ100 วัน พระอาจารย์แต๋ม (พระครูใบฎีกาทรงพล ชยนนฺโท) อดีตที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง

พร้อมกันนั้น ได้มีการเปิดเวทีเสวนา  “บุญ 100 วัน สืบสานต่อยอด สานต่อเครือข่าย ส่งเสริมความรู้ เชิดชูคนดี”  ณ ลานร่มโพธิ์-พิกุล วัดศรีรัตนาราม ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี  เป็นการ พูดถึงงานต่างๆ ที่พระอาจารย์ท่านได้เคยเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน ในเรื่องของการป้องกันและแก้ปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงประเด็นของการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน สังคม ร่วมกันทบทวน เพื่อต่อยอดอุดมการณ์ความดี ให้ยังคงอยู่คู่สังคม

ภาคีเครือข่าย เองได้ร่วมกันให้คำมั่นสัญญาที่แสดงถึงความสุจริตใจในการร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสืบสานต่อยอดอุดมการณ์สู่บรรลุเป้าหมายสังคมลพบุรีอยู่ดีมีสุขปลอดเหล้าปลอดโรคปลอดภัย ดังนี้

1. ตระหนักในปัญหาและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้ง​ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม

2 ส่งเสริมการใช้ข้อมูล ความรู้ เป็นฐานในการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

3. สร้างพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน ให้คิดดี ทำดี ห่างไกลแอลกอฮอล์

4. ลดนักดื่มหน้าเก่า สร้างสัมมาชีพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่คุณภาพชีวิติที่ดี

5. เสริมความเข้มแข็งของทุนทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม งานบุญประเพณีปลอดเหล้า

6. ดำเนินการอย่างเป็นองค์รวม ที่ต้องทำทุกเรื่องไปพร้อมกัน สำหรับคนทุกกลุ่ม

7. เชื่อมร้อยและประสานพลังจากทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการดำเนินงานทุกขั้นตอน

8. ร่วมผลักดันมาตรการชุมชน สู่นโยบายสาธารณะการสร้างเสริมสุขภาวะระดับท้องถิ่น

ปฏิญญาที่เป็นคำมั่นสัญญาฉบับนี้ แสดงถึงเจตนารมณ์ของทุกภาคีเครือข่ายชุมชน องค์กร ทุกหน่วยของจังหวัดลพบุรี ที่จะร่วมมือกันดำเนินการ และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนาม ณ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป


อารีย์ เหมธุลิน ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า ภาคกลางและปริมณฑล