มหาสารคาม จัดเวทีพัฒนาความรู้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม จัดเวทีพัฒนาความรู้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำหรับผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ครบรอบ 15 ปี พรบ.ประชาสังคมเพื่อสร้างสุขภาวะของสังคมไทย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน ประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวถึงเมื่อปี 2551 มี พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นครั้งแรกว่า

ณ ขณะนั้นท่านเป็น ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม ได้เริ่มบังคับใช้กับป้ายโฆษณาที่เกิดการกระทำความผิดมาก และต้องยอมรับว่าตัว พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความเข้มข้นในการบังคับใช้ค่อนข้างน้อย ดังนั้น การใช้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับนี้ใช้มาเป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว หากจะให้เกิดการบังคับใช้อย่างเข้มข้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะพนังงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงต้องทบทวนข้อกฎหมาย รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง

นายบุญชอบ สิงห์คำ ผู้ประสานงานเครือข่ายหงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม

ได้คืนข้อมูลสำรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี2563 การเก็บแบบสำรวจครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 โดยมีพื้นที่เป้าหมายของการเก็บแบบ สำรวจ จำนวน 1 อำเภอ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 229 ร้านค้า โดยเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังจากการดำเนินงานรณรงค์การลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อำเภอนาดูนจากปี พ.ศ. 2560 – 2563 จากข้อมูลพบว่า จำนวนร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจากปีแรก ร้อยละ 24 ข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายลดลงมากในทุกๆปี แต่ยังพบการละเมิดกฎหมายอยู่บ้างเล็กน้อย

อย่างไรก็ตามผลของข้อมูลโดยรวมหลังจากมีการดำเนินงานเป็นระยะเวลาผ่านไป 3 ปี เกิดการตระหนักรู้ การปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองและสังคมสวนรวมต่อไป

ด้าน นายอภิชาต บุตตะกะ และนายอภิศักดิ์ ลากูล นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้บรรยาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ทบทวน บทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ร้านค้า การจำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุตามกฎหมายกำหนด สถานที่ ระยะเวลา การจัดโปรโมชั่น โฆษณาต่างๆ รวมไปถึงการเร่ขายนอกเหนือจากการขออนุญาตจำหน่าย การยกกรณีตัวอย่างการกระทำความผิดที่เกิดขึ้น และดำเนินการตามกฎหมายในจังหวัดมหาสารคาม แลกเปลี่ยนสอบถามข้อสงสัยและความเข้าใจระหว่างผู้เข้าร่วมกับวิทยากร

ภาพและข้อมูล : ประชาคมงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน