ร้านค้าขายบุหรี่และสุรา 69 ร้าน ตำบลหนองซน พร้อมใจกันพันธสัญญาปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปกป้องเยาวชน

เมื่อวันที่22 -23 และวันที่26-27 ธันวาคม 2565 สำนักงานเครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน (สคล.)ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนาทม ปกครองอำเภอนาทม สถานีตำรวจภูธรนาทม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข 14 หมู่บ้าน จัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มแลกอฮอล์และบุหรี่ จำนวน 69 ร้าน ในพื้นที่ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

โดยลงพื้นที่เยี่ยมร้านค้าทุกร้าน พร้อมติดสติ๊กเกอร์ข้อปฏิบัติ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายและมีการทำพันธสัญญาว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสนับสนุนโครงการนาทมชุมชนสู้เหล้า

นายชลกานต์ วงค์เข็มมา รองสาธารณสุขอำเภอนาทม กล่าวว่า

“อำเภอนาทมมีการขับเคลื่อนลด ละ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยคณะกรรมการคุณภาพชีวิต ในการลดคนดื่มและป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ การจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผ่านมาขับเคลื่อนงานศพปลอดเหล้า เจ้าภาพไหนจัดงานศพลดค่าใช้จ่ายเจ้าภาพงานละ20,000-30,000บาท แต่ยังไม่100% จึงอยากให้ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลหนองซนช่วยกันสนับสนุนประชาสัมพันธ์คุยกับเจ้าภาพไม่เลี้ยงเหล้าในงานบุญ และการให้ความรู้ผู้ประกอบร้านค้าในปีนี้เริ่มต้นที่ตำบลหนองซนเป็นพื้นที่นำร่อง และปีต่อไปก็จะขยายไปอีก2ตำบล”

พ.ต.ต. ภูมิภัทร บุญนำ สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนาทม กล่าวว่า

“การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้รู้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เวลาไหน วันไหน ขายได้ ขายไม่ได้ อายุเท่าไหร่ถึงขายได้ และยังมีพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น พรบ.คุ้มครองเด็ก พรบ.ขนส่งทางบก พรบ.สรรพสามิต ดังนั้นเมื่อร้านค้ารู้แล้วก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะหากมีการตรวจพบกระทำผิดก็จะมีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ”

นายวรสุทธิ์ สุกทน ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอนาทม กล่าวว่า

“ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ลงพื้นที่มาพบปะผู้นำชุมชน อสม.และผู้ประกอบการร้านค้า ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ฝากให้ช่วยกันสอดส่องดูแลหากมีการดื่มเหล้าก็อย่าขับรถออกจากบ้าน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยเป้าหมายปีนี้ให้เป็นศูนย์”

นายวิชัย โมธรรม กำนันตำบลหนองซน กล่าวว่า

“อยากให้พี่น้องชาวตำบลหนองซนทำตามกฏหมาย และอยากให้ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพตัวเราเอง เป็นแบบอย่างให้กับเด็กเยาวชน อยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันให้ชุมชนเราปลอดภัย”

นอกจากนี้ยังมีการติดตามหลังจากที่แนะนำร้านค้าแล้ว โดยจะให้อสม.แต่ละหมู่บ้านติดตามร้านค้าทุกร้าน ในหมู่บ้านที่ตนเองรับผิดชอบเดือนละ1ครั้ง แล้วบันทึกในแบบฟอร์มให้ผู้ใหญ่บ้านรับรอง แล้วให้ประธานอสม.หรือผู้ใหญาบ้านแต่ละหมู่บ้าน นำส่งให้กำนันเพื่อรายงานประชุมประจำเดือนของอำเภอทุกเดือนเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงในการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนตำบลหนองซนต่อไป

ภาพ/ข่าว :ภาคีเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดนครพนม

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน