ตำบลพระลับ “ฉลองชัยคนหัวใจหิน ชื่นชมคนหัวใจเหล็ก เชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลพระลับอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พระธรรมดิลก ปธ.9,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธ. เป็นประธานในพิธีมอบเกลียรติบัตร คนหัวใจหินงดเหล้าได้ครบพรรษาประจำปี 2565 คนหัวใจเหล็ก งดเหล้าต่อเนื่อง 1-3 ปี และคนหัวใจเพชร งดเหล้าตลอดชีวิต ซึ่งจัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพระลับ ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 19 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลพระลับ ขณะเดียวกันจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนในการขับเคลื่อนงานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้าในชุมชนทั้งตำบล ซึ่งมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล

นางสุจิตรา อุทธา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.พระลับ และที่ปรึกษาเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า

“ตำบลพระลับ คือ 1 ใน 4 ตำบล ของจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนงานเข้าพรรษา ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้า และเราดำเนินโครงการงานศพ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า มาหลายปีต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงค่านิยมคนในชุมชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆและเห็นความร่วมมือของร้านค้าที่พร้อมปฎิบัติตามกฏหมายไม่ขายเหล้าให้กับเด็กเยาวชน ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีแกนนำชุมชนที่เข้มแข็งมีอาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า อ.สคล. เป็นตัวแทนในชุมชนช่วยเหลือสมาชิกคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี”

ภาพ/ข่าว : ประชาคมงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน