YSDN THOENG เชียงรายปันสุข

เยาวชนสร้างสรรค์ ปันสุข เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กเยาวชน และเอื้อให้เด็กและเยาวชนพื้นที่ชนบท และถิ่นทุรกันดาร ได้มีพื้นที่และโอกาสได้แสดงศักยภาพของตนเอง ด้วยการกันร่วมคิดอย่างสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์สุขภาวะในชุมชนช่วงวันหยุด หรือปิดภาคเรียนการศึกษา เกิดเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ด้านการพัฒนาด้านทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรม ผ่านการทำจริง และเรียนรู้การจัดการตนเอง เคารพและเห็นคุณค่าในความเป็นจิตอาสาของตนเอง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 65 YSDN THOENG ร่วมกับ รพ.สต.บ้านร่องแช่ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย กลุ่มอสม. ผู้ใหญ่ใจดี และประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ประเภทติดบ้าน ติดเตียง ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านร่องแช่ บ้านร่องแช่ หมู่ 4 จำนวน 4 ราย บ้านริมอิง หมู่ 18 จำนวน 3 ราย บ้านทุ่งขันไชย หมู่ 7 จำนวน 3 ราย รวม 10 ราย โดยการสนับสนุนสะพานบุญเยี่ยมและให้กำลังใจ แบ่งปันรอยยิ้ม และมอบชุดถุงยังชีพ จากทีมงานตัวแทนท่านพระสมุห์ประจักษ์ วิจกุขณโสภี วัดสันกองพัฒนาราม อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ทีมเครือข่ายร่วม นายกสวาท สมใจ อบต.เวียง คุณหมออิสราญาดา (พี่หมอดอย) พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ รพ.เทิง คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านร่องแช่ ผู้นำชุมชน/อสม. 5หมู่บ้าน

ด้านนางสาวกรองกาญจน์ ปัญญานนท์ กล่าวว่าการดำเนินกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายหลักที่การเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในทุกระดับ ผ่านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยการบ่มเพาะความคิด และการฝึกฝนปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชน ในด้านทักษะการคิด ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและชุมชน ให้เกิดความสามารถ ทำเป็น ทำได้จริง เกิดพลังกลุ่มสร้างแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม และเป็นแกนนำในการเสริมสร้างสุขภาวะ และผ่านกลไก และปัจจัย ในการหนุนเสริม ศักยภาพเด็กเยาวชนในชนบทให้เกิดกลุ่มเด็กเยาวชนสร้างสรรค์สุขภาวะในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การเกิดเครือข่าย และ กลุ่มใหม่ๆ ต่อไป