องค์กรขับเคลื่อนสุขภาวะภาคใต้ตอนบนจับมือประกาศข้อตกลงธรรมนูญตำบลงดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยง 8 ชุมชนนำร่องเพื่อปกป้องเด็ก-เยาวชน ระดับภูมิภาค

     วันที่ 15 ธันวาคม 2565 องค์กรขับเคลื่อนงานสุขภาวะและภาคงานวิชาการ 4 องค์กรร่วมกับ 8 ชุมชนจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนจัดเวทีประกาศข้อตกลงร่วมเพื่อทำธรรมนูญตำบลงดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยงในการปกป้องเด็ก-เยาวชน ณ.ห้องประชุม SM3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ที่สนับสนุนด้านนโยบายธรรมนูญตำบลและการพัฒนาศักยภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 หรือ สปสช.สนับสนุนด้านกองทุนสุขภาพตำบลในการใช้เป็นช่องทางการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หรือ สคล.สนับสนุนพื้นที่นำร่องชุมชนสู้เหล้าหรือศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงที่ขับเคลื่อนงานงดเหล้ามาอย่างต่อเนื่อง และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีที่สนับสนุนด้านงานวิชาการและติดตามหนุนเสริมรวมถึงการใช้พื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
     โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ธาตรี คำแหง เป็นประธานกล่าวต้อนรับและร่วมลงนามภาคความร่วมมือ ส่วนด้านงานกองทุนสุขภาพตำบลมีนายธงชัย สิทธิโณ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานีเป็นผู้ลงนาม ในส่วนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีนายจารึกไชยรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ร่วมลงนามและ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ามีนายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนงานนโยบายสาธารณะเป็นผู้ลงนาม
       นายองอาจ พรหมมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบนกล่าวว่าการบันทึกความร่วมมือธรรมนูญตำบลงดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มเด็ก-เยาวชน ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้านสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็ก-เยาวชน ในภาคใต้ตอนบน โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตำบลงดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยงภายในพื้นที่ตำบล ศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง 8 ตำบลนำร่อง และยกระดับสู่ต้นแบบเพื่อการขยายผล ภายใต้กลไกของ องค์กรหน่วยงานที่ร่วมบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ซึ่งเครือข่ายงดเหล้าภาคใต้ตอนบนได้ดำเนินการพื้นที่ชุมชนสู้เหล้า หรือ ศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง 16 ชุมชนจาก 7 จังหวัด และ ยกระดับสู่การทำงานเชิงนโยบาย ในการนี้ สำนักงานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน และหน่วยงานร่วมบันทึกข้อตกลงเห็นตรงกันว่าชุมชนดังนี้มีต้นทุนและเหมาะสมในการยกระดับการขับเคลื่อนในการนำร่องธรรมนูญตำบลงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงคือ

1. ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร

2. ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร

3. ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

4. เทศบาลตำบลโพธ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

5. ตำบลบางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

6. เทศบาลตำบลเมืองเวียง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

7. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

8. ตำบลบางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง

โดยจะมีการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก รวมถึงติดตามและสรุปบทเรียนด้านงานวิชาการ ในการปฎิบัติการของชุมชน ภายใต้กลไกธรรมนูญตำบลงดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยง ในกลุ่มเด็ก-เยาวชน เพื่อยกระดับชุมชนสู่การขยายกับชุมชนอื่นๆเพื่อ ลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงเหล้า-บุหรี่ –กัญชา และน้ำกระท่อม ต่อเด็ก-เยาวชนในภาคใต้ตอนบนต่อไป

       นางวารินรำไพ ศรีคำภา แกนนำชุมชนตำบลเขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร กล่าวเสริมว่าทางชุมชนได้ดำเนินการมาตั้งแต่พศ. 2558 เริ่มจากการชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา และขยายสู่ การจัดสภาพแวดล้อมและกติกาชุมชน เพื่อให้เด็ก-เยาวชนเข้าถึงเหล้าและปัจจัยเสี่ยงยากขึ้นเช่น ประกาศร้านค้าปลอดเหล้า งานบุญปลอดเหล้าเป็นต้น และเมื่อมีการประกาศธรรมนูญตำบลในการขับเคลื่อนงดเหล้า-ลดปัจจัยเสี่ยง ทางชุมชนก็จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน

Sunset.