ตำบลทุ่งกุลา บูรณาการความร่วมมือคน 3 วัย ลดปัจจัยเสี่ยง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุภาส มังสระคู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งกุลา เป็นประธานการหารือแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงเของคนตำบลทุ่งกุลา มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมหารือ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด สาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ เทศบาลตำบลทุ่งกุลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจานเตย โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์และชมรมคนหัวใจเพชรตำบลทุ่งกุลา

นางวรลักษณ์ พูดเพราะ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า

“ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา ชมรมคนหัวใจเพชรร่วมกับ รพ.สต.จานเตยชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษาอยู่แล้ว เป็นโอกาสดีที่จะชวนทุกภาคส่วนต่อยอดขยายกิจกรรมงานบุญประเพณี งานกีฬา ให้เป็นงานที่ปลอดภัย เชื่อมการทำงานร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ เป็นพื้นที่ต้นแบบในงานกีฬาปลอดเหล้า ปลอดภัย”

นายอนุภาส มังสระคู นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งกุลา กล่าวว่า

“ทางเทศบาลมีการจัดกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด เห็นด้วยในการที่จะสนับสนุนให้เด็กเล่นกีฬาด้วยใจรัก พร้อมยินดีให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันเยาวชนจากน้ำเมา และต้องมีสื่อสารผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อสารไปผู้ปกครองไม่ใช้เด็กไปซื้อเหล้าเบียร์หรือผู้ปกครองบางคนให้เด็กลองดื่ม ส่วนงานกีฬาก็ต้องประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่สนับสนุหล้าเบียร์ให้กับทีมนักกีฬา”

การประชุมครั้งนี้มีแนวทางการส่งเสริมด้านงานกีฬาทั้งในเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ ให้ตระหนักปฏิบัติตามกฎหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ และมีการประกวดขบวนรณรงค์เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และการการวิ่งเก็บระยะเพื่อให้คนในชุมชนไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ตำบลทุ่งกุลาหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพมากขึ้น

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน