ภาคเหนือตอนบนประชุมอำเภอบูรณาการป้องกันปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินการโครงการอำเภอบูรณาการป้องกันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ (แอลกอฮอล์) โดยใช้โมเดลการดำเนินการแบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งมีการนำร่อง 40 อำเภอทั่วประเทศ ระยะดำเนินโครงการ 3 ปี ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพลังแผ่นดิน อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะทำงานในอำเภอ พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้รับงบประมาณในการสนับสนุนโครงการดังกล่าว จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน, อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย, อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา, อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน, อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลกระทบจากการดื่ม จึงได้ดำเนินการ ลด ละ เลิกการดื่มสุราในพื้นที่ระยะเวลาหลายปีต่อเนื่องโดยวิธีการต่างๆ การดำเนินการนำร่องพื้นที่ต้นแบบการบูรณาการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยดำเนินการร่วมกับกลไกในพื้นที่ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งานศพปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ อีกทั้งเพื่อสร้างค่านิยมงดเหล้า ช่วงเข้าพรรษาโดยนำวิธีการ ต่อยอดพัฒนานวัตกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา ที่อาศัยหลักคำสอนทางพระศาสนา บำเพ็ญกุศลรักษาศีล 5 เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย สุขภาพจิตใจดี ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น ถือเป็นการสร้างกุศลผลบุญให้แก่ตัวเองอย่างแท้จริง

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล และ Data Journalism