มหาสารคามพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็ก เยาวชน YSDN

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

นายบุญชอบ สิงห์คำ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม ในนามคณะทำงานจัดอบรม “พัฒนาศักยภาพแกนนำเด็ก เยาวชน YSDN จังหวัดมหาสารคาม” เปิดเผยว่า เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.  ได้กำหนดการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็ก และเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. พัฒนาแกนนำเยาวชนให้มีทักษะในการสร้างเครือข่ายเยาวชนวัยใสไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ หรือ YSDN

2.เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของแกนนำเด็กและเยาวชนจากเครือข่ายต่างๆภายในจังหวัดให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย YSDN จังหวัดมหาสารคาม

3.เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นกระบวนกร ผ่านแนวคิด กระบวนการกลุ่ม การฟัง การจับประเด็น การออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ และเชื่อมโยงเป็น VISUAL NOTE ให้สามารถนำทักษะการเป็นกระบวนกร ทักษะการเขียน VISUAL NOTE ไปฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4.เพื่อเป็นกลไกสื่อสารงานงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงกับสังคมอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมพัฒนาประกอบด้วยแกนนำเยาวชนจากเครือข่ายและสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดมหาสารคาม เช่น สภาเด็กและเยาวชน แกนนำจากวิทยาลัยพยาบาล/วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดมหาสารคามและแกนนำจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 32  คน กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกการฟัง การคิดเชิงประเด็น ฝึกการพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจ การเขียนและบันทึกส่วนสาระสำคัญ ผ่านกระบวนการกลุ่ม การเล่นและสันทนาการ โดยวิทยากรจากภาคประชาสังคม สำนักงานเครือข่ายงดเหล้าหรือ สคล.โดยคาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแกนนำต้นแบบที่ดี เป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาของตนเอง และสังคม ต่อไป

ดร.กมล ตราชู รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวว่า

“เยาวชนเป็นพลังหลักของประเทศชาติ ที่จะต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพ ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆทั้งสิ่งเสพติด การรู้ทันต่อเหตุการณ์สังสังที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการรู้จักใช้โอกาสและความสามารถของตนเองเพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่ ซึ่งหลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แกนนำเหล่านนี้จะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และสังคม”

ภาพ/ข่าว แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ ภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน