อ.สันป่าตอง เชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน งดเหล้าครบเข้าพรรษา ปี 2565

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานเปิดงานโครงการเชิดชูเกียรติคนเกร่งหัวใจหิน งดเหล้า เข้าพรรษา ประจำปี 2565 ของอำเภอสันป่าตอง ณ วัดอินทวิชัย (แม่ข่อง) ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สำหรับโครงการเสวนาเชิดชูเกียรติคนเกร่งหัวใจหิน งดเหล้า เข้าพรรษา ประจำปี 2565 นั้นดำเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสันป่าตอง (พชอ.สันป่าตอง) ด้านเชิดชูคุณธรรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบความสำเร็จในการงดเหล้าเข้าพรรษาทุกคน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ฝ่ายปกครองตำบลแม่ก๊า และประชาชนผู้รับเกียรติบัตรร่วมงาน

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสันป่าตอง (พชอ.) ด้านเชิดชูคุณธรรม ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเสวนาเชิดชูเกียรติคนแกร่งหัวใจหิน งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565 อำเภอสันป่าตอง โดยมีนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานเปิดโครงการ และมีนางสาววาสนา ทานะโป่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสันป่าตองเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดโครงการฯในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเครือข่ายงดเหล้า (สคล.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565 อำเภอสันป่าตอง กิจกรรมอบเกียรติบัตรแด่ผู้ประสบความสำเร็จในการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี2565 อำเภอสันป่าตอง กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแด่นักเรียน/นักศึกษา ที่ส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้น ส่งผลงานการประกวดเขียนเรียงความ ส่งผลงานการประกวดเขียนจดหมายสื่อรัก และกิจกรรมเสวนาคนแกร่ง ต้นแบบเลิกเหล้าปี 2565 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผลงานการประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” ได้แก่หนังสั้นเรื่องเพื่อเธอ ผลงานจากนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ข่าว : ศุภกิตติ์ คุณา, ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล และ Data Journalism