ค่ายเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ณ ค่ายลูกเสือสวนปรีชานุศาสตร์ จังหวัดชลบุรี

ในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรวบรวมเครือข่ายเยาวชนในภาคตะวันออก ร่วมพัฒนาศักยภาพและวางแผนออกแบบกิจกรรมของเยาวชนในแต่ละจังหวัด ภายในค่ายน้อง ๆ เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม เสริมสัมพันธ์ สร้างความสนิทสนมกันภายในเครือข่าย เสริมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมสร้างความอบอุ่นในการเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการนำเสนอและแสดงความคิดเห็นในประเด็นการทำงานรณรงค์งดเหล้า

การเกิดขึ้นของนโยบายสุราเสรี และการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังได้มีโอกาสในการเล่นฐานผจญภัยทดสอบกำลังใจภายในค่ายลูกเสือสวนปรีชานุศาสตร์เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด และในช่วงกลางคืน

มีการแสดงละครรอบกองไฟปลอดเหล้า เพื่อให้น้อง ๆ รู้จักการวางแผนงาน การทำงานเป็นทีม และการถ่ายทอดประเด็นงดเหล้าให้ดูน่าสนใจ ในพิธีปิด ได้รับเกียรติจาก

นางสุภาพร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี มาเป็นประธานและมอบเกียรติบัตรให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเสริมกำลังใจให้ทีมเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ในฐานะที่เป็นพลังของคนยุคใหม่ในการพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะกลับไปทำงานในพื้นที่ ส่งเสริมประเด็นรณรงค์ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand