อ.พาน จ.เชียงราย มอบเกียรติบัตร คนบวชใจงดเหล้าครบพรรษา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมหมู่บ้านวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง จังหวัดเชียงราย ทางคณะอนุกรรมการพชอ.ประเด็นพานเพิ่มพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย Y-SDN พานได้มีการมอบเกียรติบัตรคนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษาครบ จำนวนผู้อยู่ครบพรรษา 2,107 คน  และมอบเกียรติบัตรผู้ คนหัวใจเพชร ทั้ง 4 คน โดยมีนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานเปิดและร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “นายอำเภอพาน ชวนชาวบ้านงดเหล้า ปลอดอบายมุข ปี 2565”

สำหรับโครงการ นายอำเภอพาน ชวนชาวบ้านงดเหล้า ปลอดอบายมุข ปี 2565 ภายใต้การอำนวยการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพาน (พชอ.พาน) จึงได้มีวาระการเพิ่มพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับศักยภาพ อสม.แกนนำคนหัวใจเพชรในการหนุนเสริมให้เข็มแข็ง และขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำคนหัวใจเพชร อ.พาน จำนวน 123 คน 5 ชมรม และคณะกรรมการ จำนวน 16 คนมีการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมภายในงาน มีการประกวดร้องเพลง “คนหัวใจเพชร” และพิธีอายุวัฒนมงคล 47 ปี พรรษา 27 พระครูปิยวรรณพิพัฒน์, ดร. เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย โดยทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพาน ขอขอบคุณ นักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนวุฒิวิทยาลัย เทศบาลเมืองพานได้ร่วมแสดง อังกะลุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง คณะอนุกรรมการ เยาวชน YSDN เยาวชนต้นกล้า ปกครองอำเภอพาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล