ชมรมคนหัวใจเพชรพะเยา หนุนเสริมกำลังใจขับเคลื่อนงานพื้นที่

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านตุ่น ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน โดยนายสมควร ทะนะ ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา และ ชมรมคนหัวใจเพชรบ้านทุ่งเจริญ ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลบ้านเหล่า ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลแม่สุก ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลบ้านตุ่น ได้มีการประชุมขับเคลื่อนงานเหลียว แลหลัง ชมรมคนหัวใจเพชรในชุมชนลด ละเลิกเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในพื้นที่ ด้วยภายใต้สถานการณ์อย่างนี้การเคลื่อนงานค่อนข้างยากพอสมควร เช่น เรื่องการสื่อสาร การรวมตัวกัน ถ้าได้มาเจอกันความเข้าใจงาน และมีแผนงานจะชัดเจนมากขึ้น

สำหรับ ชมรมคนหัวใจเพชรพะเยา การจัดกิจกรรม หนุนเสริมกำลังใจการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อให้ชมรมคนหัวใจเพชรได้มีแผนขับเคลื่อนงานเหลียว แลหลัง ชุมชนลด ละเลิกเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในพื้นที่ โดยจะมีการเสวนากลุ่มการขับเคลื่อนงานของจังหวัดที่ผ่านมาได้ร่วมงานกับ 3 ท้องถิ่น เช่น อบต.บ้านมาง อบต.บ้านตุ่น และเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ทั้ง 3 ที่ได้กำหนดให้อยู่ในวาระของตำบล มีแผนจะขับเคลื่อนกับโรงเรียนคำสอนพ่อ (ครูดีไม่มีอบายมุข) โดยมี 6 โรงเรียนที่ให้ความสนใจ โดยกิจกรรมที่หนุนเสริมและแลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้แบ่งเป็น กิจกรรมการโน้มน้าวจิตใจ ชวน ช่วย เชียร์, กิจกรรมการลงมือทำในชุมชน รณรงค์อย่างต่อเนื่อง, กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง, กิจกรรมกับคนแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและมาตรการชุมชน, การผลักดันให้มีนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่ และกิจกรรมการบูรณาการความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานประกอบการ

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล