อำเภอหนองหาน มอบเกียรติบัตรเชิดชูคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับอำเภอหนองหานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดเวทีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอภิชาติ ชาวสวน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอหนองหาน ซึ่งเป็นนายอำเภอนักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา

นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอหนองหาน

นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอหนองหาน กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจบุคคลงดเหล้าเข้าพรรษา ทั้งที่ครบพรรษา และคนที่พร้อมใจจะงดต่อตลอดชีวิต

“ผมขอเป็นกำลังใจให้คนที่ตั้งใจ ทั้งการดำเนินงานในชุมชน การเชิญชวนคนอื่น เปลี่ยนแปลงตนเอง และยังเป็นต้นแบบของการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือว่าเป็นผู้นำในแบบอย่างที่ดี ขอให้ทำความนี้แบบนี้เรื่อยไป และชวนคนอื่นๆ เข้ามาร่วม มาตระหนักถึงข้อดีของการงดเหล้าเหมือนกับพวกเราที่มารับมอบเกียรติบัตรในวันนี้ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี คนที่ทำได้ 1 พรรษา แล้ว อยากงดต่อ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ ทำต่อไปให้ได้”

นายอภิชาติ ชาวสวน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

นายอภิชาติ ชาวสวน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กล่าวว่า “การดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษา ในอำเภอหนองหานนั้น มีการทำกิจกรรม ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษา คือการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนงดเหล้าเข้าพรรษา การทำงานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยการใช้เวทีประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ในการเผยแพร่และเชิญชวน จากนั้น ก็ให้ชุมชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิญานตน และเก็บข้อมูล รวมถึงการลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ทั้งนี้ มีผู้นำ และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถงดเหล้าจนครบพรรษาทั้งหมด จำนวน 142 คน ซึ่งได้มีการมอบเกียรติบัตรในวันนี้ โดยท่านนายอำเภอหนองหาน”

นายอภิชาติ ชาวสวน กล่าวต่ออีกว่า ในพื้นที่อำเภอหนองหาน นอกจากจะมีการดำเนินงานงดเหล้าเข้าพรรษาแล้ว ยังมีประเพณีอื่นๆด้วย เช่น งานบุญ งานศพ ปลอดเหล้า และงานมรดกโลกบ้านเชียงปลอดเหล้า นอกจากนี้ อำเภอหนองหาน ยังเป็นอำเภอนำร่องในการลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญปลอดเหล้า 5 อำเภอแรก ของจังหวัดอุดรธานีอีกด้วย และมีการติดงานการดำเนินงาน รายงานผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระดับจังหวัดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน