บ้านดอนยูง ตำบลกุดเค้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ชุมชนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาวัดบ้านดอนยูง นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมัญจาคีรี สาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น (ผู้แทน สสส.) คณะสงฆ์ฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข คณะบุคคล และประชาชนทั่วไป ได้ประชุมร่วมกัน เพื่อปรึกษาหารือถึงสถานการณ์สภาพปัญหาบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วงที่ผ่านมา

ซึ่งถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการ สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด ได้บรรลุผล สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดทุกมาตรการ ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด ลดลงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลและ ปัจจัยหลายประการจึงทำให้ปัญหาบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด ยังมีการแพร่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่

ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมมือเป็นเอกฉันท์ ให้ดำเนินการป้องกันปัญหาบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นวาระของชุมชน ทั้งป้องกันในทุกกลุ่มเสี่ยง การปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟู เพื่อไม่ให้ปัญหาบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ระบบเศรษฐกิจ และความสงบสุขของประชาชน ตลอดจนยุติปัญหาการแพร่กระจาย บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด ในพื้นที่บ้านดอนยูงให้ได้โดยเร็ว

ภาพข่าว : เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน