คนหัวใจเพชรเชียงราย เชื่อมเครือข่าย ต่อยอดอาชีพ ขยายศักยภาพชุมชน

ชมรมคนหัวใจเพชร จังหวัดเชียงราย เชื่อมเครือข่ายขยายศักยภาพชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จริง การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัย 4 มนุษย์จึงเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้มีทักษะในการแสวงหาปัจจัย 4 ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อฝึกฝนพัฒนาคนให้ร่างกาย จิตใจ มีสติปัญญา ความรู้คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจึงมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะจัดการเพื่อให้ผู้เรียนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้สำหรับดำรงชีพได้เร็วและชัดเจนที่สุด

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายองค์กรงเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการพัฒนาศักยภาพชมรมคนหัวใจเพชร และศึกษาดูงานในการต่อยอดส่งเสริมอาชีพของชมรมคนหัวใจเพชรอำเภอเวียงชัย ชมรมหัวใจเพชรจากอำเภอพาน และอำเภอเทิงที่มาร่วมเติมเต็มให้กัน แกนนำคนหัวใจเพชรแกนนำคนหัวใจหิน อำเภอเวียงชัย สำหรับการฐานส่งเสริมเรียนรู้อาชีพชมรมคนหัวใจเพชรประกอบด้วย ฐานเรียนรู้คลังอาหารโปรตีนเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาของคุณสนั่น หมู่ 3 บ้านศรีเวียง , ฐานเรียนรู้โคมลอยโดยคุณอัมพร หมู่ 2 ร่องบัวลอย, ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงด้วงกว่างโดยช่างเบิ้ม บ้านใหม่โพธิ์งาม, ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยคุณจันทร์เพ็ญ บ้านใหม่โพธิ์งาม และฐานการเรียนรู้น้ำอ้อยอารมณ์ดี โดยคุณพ่อหวาด คุณแม่อัมรา บ้านจอเจริญ

กิจกรรมนี้นับว่าเป็นบรรยากาศความสุขในการพบปะและแลกเปลี่ยนของชุมชน อิ่มท้องกับอาหารในท้องถิ่น อิ่มใจกับความสุขและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมงาน อิ่มตากับการล่องแพชมหนองหลวงยามเย็น ในขณะที่ อ.เวียงชัย ยังมีของดีอีกมากมาย เป็นเครื่องสร้างกำลังใจสำหรับวิทยากรฐานการเรียนรู้จากคนหัวใจเพชร ที่ค่อยเก็บเกี่ยวการเรียนรู้และเติบโตอย่างเข้มแข็งสร้างคนเชื่อมเครือข่ายขยายศักยภาพชุมชน

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล