แม่ฮ่องสอนจัด ‘วิ่งท้าลมหนาว’ กระตุ้นกิจกรรมสุขภาวะคนปางมะผ้า

โครงการ “วิ่งท้าลมหนาว  ปางมะผ้ามินิมาราธอน” มีกิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพเริ่มต้นจากหน้าที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จนถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำน้ำลอด รวมระยะทาง 11 กิโลเมตร และมีการแสดงดนตรี การจัดบูธจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกในอำเภอปางมะผ้า โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม เช่น หน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า โรงเรียน องค์กรปกครองท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำชุมชน สมาคมการท่องเที่ยวอำเภอปางมะผ้า โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 745 คน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอนกล่าว่าการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังสามารถป้องกันโรคเรื้อรังและลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ หากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย  การที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปางมะผ้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการออกกำลังกายตามโครงการ “วิ่งท้าลมหนาว ปางมะผ้ามินิมาราธอน” นี้ขึ้นมาจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีในอนาคตตามเป้าประสงค์ “คนปางมะผ้า อยู่ดี มีสุข” และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คือการทำ “ให้คนไทยแข็งแรง ประเทศแข็งแรง”  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและนำงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในอำเภอปางมะผ้า

นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า กล่าวว่าการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในอำเภอปางมะผ้า โดย คณะกรรมการฯ ได้ประชุมและมีมติร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้แก่ การป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การจัดการขยะในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนทุกกลุ่มวัยที่จะส่งผลให้มีสุขภาพดีและห่างไกลโรคเรื้อรัง  โดยมีเป้าประสงค์ในการขับเคลื่อนงานคือ “คนปางมะผ้า  อยู่ดี มีสุข การวิ่งหรือการขยับร่างกายอย่างถูกต้องเหมาะสมจะช่วยป้องกันโรคเรื้อรัง  การเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองได้มากถึงร้อยละ 90 ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมองได้คือ การออกกำลังกายหรือการขยับร่างกายด้วยวิธีต่างๆตามช่วงอายุ  ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปางมะผ้าได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และมีมติให้จัดโครงการ “วิ่งท้าลมหนาว  ปางมะผ้ามินิมาราธอน” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ

  • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในอำเภอปางมะผ้า ออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ เช่น การเดิน วิ่ง และการขยับร่างกายด้วยกิจกรรมอื่นๆ
  • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า
  • เพื่อนำรายได้จากการดำเนินงานนำเข้า “กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและผู้ด้อยโอกาสอำเภอปางมะผ้า”

นอกจากนี้ในบริการจัดได้มีการออกบูธ นิทรรการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมและมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน  และเป็นการสร้างความร่วมมือกันในทุกระดับและทุกมิติ เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นสร้างรายได้ด้วยตนเองต่อไป

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล