อ.นาทม จ.นครพนม แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบ อ.พาน

คณะทำงาน อ.นาทม จ.นครพนม แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตต้นแบบที่ อ.พาน จ.เชียงราย ภายใต้แนวคิด “คนเมืองพานไม่ทิ้งกัน” เริ่มต้นของการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ภายใต้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ พชอ. หนึ่งในวาระของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานและเป็นประกาศมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอพาน (พชอ.) ว่าด้วยการเพิ่มพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดร้องหลอด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นายอำเภอพาน มอบหมายให้ นายชัยวุฒิ มีปราชญ์สม ปลัดอำเภอพาน, หัวหน้ากลุ่มงานบริการงานปกครอง, สาธารณสุขอำเภอพาน โรงพยาบาลพาน และคณะอนุกรรมการ พชอ.พาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น อ.พาน เพิ่มพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ กับตัวแทนชุมชนคนหัวใจเพชร, ครู เยาวชน ต้นกล้าโรงเรียนพานพิทยาคม, โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม, YSDN เชียงราย และนักศึกษาแพทย์ปี 4 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเรียนรู้ พชอ. ต้นแบบ ร่วมกับคณะดูงาน พชอ. จาก อ.นาทม จ.นครพนม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน แก้ไขปัญหา ยาเสพติด การขับเคลื่อน การรณรงค์ ลดละ เลิก การบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ ให้กับเยาวชน ทั้งหน้าห้อง กลางห้องและหลังห้องเรียน เกิดการเรียนรู้ทั้ง 2 พื้นที่

สำหรับอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อน และพัฒนา พชอ.และร่วมจัดทำงานแผน จึงได้ประกาศในการขับเคลื่อนว่าด้วยการเพิ่มพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในปี 2566 มีทั้งหมด 6 ประเด็น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล