อำเภอเวียงชัย ประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับแกนนำ YSDN อ.เวียงชัย ได้เข้าร่วมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ในการประชุมมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ แลกเปลี่ยนมุมมองคุณภาพชีวิต ในการประชุมครั้งนี้ YSDN อ.เวียงชัย ได้นำเสนอปัญหาจุดเสียงในชุมชน การดื่มแอลกอฮอล์และมีเด็กเว้นขับรถเร็วในชุมชนหรือมีเพื่อนรุ่นพี่บังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำ ในการนี้ทางที่ประชุมได้รับทราบและไว้พิจารณา

ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ เช่น คณะทำงานในระดับชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการทำงานในระดับพื้นที่มากขึ้น  มีการดำเนินตามเกณฑ์สู่การยกระดับชุมชนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบอย่างยั่งยืนการพัฒนาชุมชนแหล่งเรียนรู้มีการยกระดับการขับเคลื่อนงาน และสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษาดูงานของชุมชนอื่นๆได้มีการจัดกิจกรรมต่อยอดจากเดิม ตามแนวทางการดำเนินงานและบูรณาการกับงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมโดยมีชมรมคนหัวใจเพชร และกระบวนการขับเคลื่อนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านกลไก พชอ.การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อทำกระบวนการจัดการองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านกลไก พชอ. ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดและมีการขยายพื้นที่การดำเนินงานและการพัฒนาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล