อำเภอแม่ใจ ประชุมขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงของ พชอ.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยมีนางลออ มหาวรรณศรี ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยวาระการประชุมมีแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการรณรงค์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบบูรณาการและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมทั้ง 6 ตำบล และ 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีพื้นที่นำร่อง คือ ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา โดยมีการแผนขับเคลื่อนงานเหลียวหน้าแลหลัง ชุมชนลด ละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ มีการเสวนากลุ่มจัดให้มีการทอดผ้าป่าออมสิน ออมบุญ สมทบทุนชมรมคนหัวใจเพชรตำบลบ้านเหล่า โดยมีวัตถุประสงค์ ชวน ช่วยชมเชียร์ มีการปรับแผนงานตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายขึ้น เช่น การลดจำนวนคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก การลงพื้นที่สร้างความเข้ากับกลุ่มแกนนำคนหัวใจเพชร กิจกรรมการโน้มน้าวจิตใจ ชวน ช่วย เชียร์

นอกจากนี้อำเภอแม่ใจ ยังมีแผนในดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการลงมือทำในชุมชน รณรงค์อย่างต่อเนื่อง, กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง, กิจกรรมกับคนแวดล้อม-สิ่งแวดล้อม มาตรการชุมชน การผลักดันให้มีนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่ และการบูรณาการความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน และสถานประกอบการ

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล