16 ชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้า ภาคใต้ตอนบน ชวนเหลียวหลังแลหน้า เพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสู้เหล้า

เมื่อวันที่ 13 ถึง 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ปากตะโกโฮมสเตย์ ตำบลปากตะโกอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สคล.ภาคใต้ตอนบน จัดเวทีสรุปบทเรียนหลังออกพรรษาพร้อมออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนงานระดับชุมชนร้อยเรียงสู่ระดับจังหวัดจากชุมชนสู้เหล้า 16 ชุมชนจาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ชวนมองภาพรวมชุมชนศูนย์เรียนรู้งดเหล้าและโครงสร้างเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ทำความรู้จักงานชุมชนแต่ละพื้นที่ภายใต้รูปแบบ Design Thinking ที่เห็นกลไกลช่องทางโอกาสการบูรณาการ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข และออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนหลังออกพรรษา               
โดยมีนายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอทุ่งตะโก นายอำเภอนักรณรงค์ภาคใต้ตอนบนร่วมพบปะพูดคุย ให้กำลังใจผู้ร่วมเวทีและคณะทำงาน ซึ่งมีทีมนักวิชาการ คณะอาจารย์คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภาคีเครือข่ายสภาไทยPBS สมัชชาประชาชนภาคใต้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(สช.) คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขพื้นฐานเขต 11 (อคม.) ร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์สังคมสิ่งแวดล้อมด้านปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อชุมชนโดยตรง
และมีนายแพทย์สุเมธ ฉายศิริกุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี บรรยายให้ความรู้ชี้แนะเทคนิคการรับมือกลุ่มจิตเภทในชุมชนขั้นพื้นฐาน และแลกเปลี่ยนเคสกรณีศึกษาที่มีปัญหาจากการติดสุรายาเสพติด/ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชน ทั้งนี้ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบนและชุมชนที่เคลื่อนร่วมทาง 16 ชุมชนร่วมวางเป้าหมายทิศทางการทำงานใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อ"ชุมชนกินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด ปลดทุกข์ สุขสบายชุมชนภาคใต้ตอนบน"

Sunset.