อำเภอแม่จัน จัดยกย่องเชิดชูคนหัวใจเพชรและงดเหล้าครบพรรษา ปี 65

คณะสงฆ์อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมคุณัปปกาสินียบัตรยกย่อง เชิดชูคนหัวใจเพชร และงดเหล้าครบพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดป่ายาง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะสงฆ์อำเภอแม่จัน ร่วมประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมพิธีคุณัปปกาสินียบัตรยกย่อง เชิดชูคนหัวใจเพชร และงดเหล้าครบพรรษา ในปี 2565 ซึ่งมีคนหัวใจเพชรที่สามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิตได้จำนวน 30 คน และคนงดเหล้าเข้าพรรษาจำนวน 150 คน โดยคณะสงฆ์ ฝ่ายปกครอง เครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกันขับเคลื่อนและสามารถที่จะรณรงค์ในการงดเหล้าสำหรับคนที่ดื่มเหล้าอย่างหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนขณะนี้สามารถที่จะดำเนินการทำให้ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำงดการดื่มอย่างเด็ดขาดทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ครอบครัวมีความสุข ลดการทะเลาะ ลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการดำเนินงานของตำบลศรีค้ำใช้กลวิธีมาตรการชุมชนนโยบายสาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนงาน ระดับตำบลเพื่อเป็นการยกระดับการทำงาน สร้างความยั่งยืนในพื้นที่ประกอบด้วย ต้นแบบในการขับเคลื่อนงาน และมีกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง มีคณะทำงานขับเคลื่อนระดับตำบล พชต.และให้มีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าและทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อลดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ระดับปกครองยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น โดยให้ประเพณีเข้าพรรษาเป็นการสร้างวาระระดับอำเภอ พชอ. เพื่อขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยงส่งเสริมให้ผู้นำเป็นต้นแบบ รณรงค์ในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ร่วมกับท้องถิ่น

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล