ตำบลร่องเคาะ ถอดบทเรียนและมอบเกียรติบัตร คนงดเหล้าและ ลด ละ เลิกบุหรี่

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ พร้อมผู้นำท้องถิ่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทน อสม. เยาวชน  ประชาชนชาวตำบลร่องเคาะ และผู้แทนจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเกิดอุบัติเหตุจราจร  ตลอดจนการบริโภคบุหรี่/ยาสูบในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาและอนาคตของชุมชนและท้องถิ่นส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ที่ตามมานั้น ก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้น มีความรุนแรงขึ้นตามยุคสมัย โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันประชาชนมีความสัมพันธภาพในครอบครัวชุมชนและสังคมลดลงอย่างเห็นได้ชัด การเคารพนับถือผู้สูงอายุลดลง ความเป็นเพื่อความเห็นอกเห็นใจลดลง สังคมแบบพึ่งพาอาศัยกันจะลดลงไปจนอาจจะหายไปจากสังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ ยิ่งถ้ามีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเสรีไม่มีการควบคุมก็จะ ทำให้ประชาชนขาดสติในการดำรงชีวิต ขาดบุคลากรที่เป็นกำลังและสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายคนงดเหล้า ลด ละ เลิกบุหรี่/สูบบุหรี่ตำบลร่องเคาะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,594 ราย และมีผู้ที่สามารถปฏิบัติตนตาม และผ่านการประเมิน จากคณะกรรมการโครงการจำนวน 1,407 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.26 และมีผู้ที่เลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 152 คน

นางวณิชดา  ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางกล่าวว่า ปัญหาที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทั้งในทางเศรษฐกิจ และสังคม จนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่สามารถปฏิบัติตนได้ตามโครงการทุกท่าน ที่มีจิตใจมั่นคงและแน่วแน่ในการงดการดื่มเหล้าและลด ละ เลิก บุหรี่/ยาสูบ  ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จนสามารถผ่านการมาได้ สิ่งที่ทุกท่านจะต้องสานต่อคือ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ เน้นพัฒนาศักยภาพชุมชน และขยายผลการดำเนินงานการลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านโครงการ “ชุมชนคนสู้เหล้า” ที่ดำเนินการต่อเนื่องมา จนเกิดเป็นรูปธรรม สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นกลุ่มชมรมคนหัวใจเพชร ที่สามารถเลิกดื่มเหล้าได้สำเร็จมาช่วยรณรงค์ต่อในชุมชนได้ และส่งเสริมให้มีการพึ่งพาตัวเองผ่านการฝึกอาชีพให้มีรายได้

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล