ประชุมภาคีร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนงานลอยกระทงปลอดเหล้า

จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมภาคีเฝ้าระวังการกระทำผิด พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 และการดำเนินงานบุญประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็งเส็งประทีป” งานลอยกระทง จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำประชุมหารือ ร่วมกับหน่วยงาน สภ.อ.เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปกครองจังหวัด สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ป้องกันจังหวัด สคร.7 ขอนแก่น เทศกิจจังหวัดร้อยเอ็ด สื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด / ภาคอีสานตอนบน และเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมวางแผนการดำเนินงาน ก่อนงานและระหว่างการจัดงาน

นายวีระศักดิ์ รัตนชัยวิทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า

มิติทางสังคมที่หลากหลาย มีทั้งเรื่องความแตกต่าง ความรู้สึก หลายที่ยังเชื่อกันว่า สุรา เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับงานบุญประเพณี เทศกาล หากเราจะทำให้เขาหมดความสงสัย นั่นคือ ให้ความรู้ ว่าสุรามีผลยังไงต่อสุขภาพ ครอบครัว และสังคม หลายภาคส่วนต้องถักทอกันเข้ามา เพื่อให้เขาตระหนักรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลง

เราห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้ แต่เราห้ามไม่ให้เราเปียกฝนได้”

จากการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และเพื่อให้การดำเนินการจัดงานลอยกระทง หรือ “งานสมมาน้ำ คืนเพ็งเส็งประทีป จังหวัดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2565 เป็นไปอย่างราบรื่น ในวงหารือได้ข้อสรุปและดำเนินงานร่วมกันดังนี้

  1. มีการประชาสัมพันธ์ก่อนงาน ทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รถขยายเสียง และการเดินประชาสัมพันธ์โดยรอบบริเวณพื้นที่จัดงาน ให้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าทราบว่า เป็นงานลอยกระทงปลอดเหล้า บุหรี่ โคมไฟ ประทัดและอาวุธ
  2. มีการออกตรวจเตือน ทุกวัน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2565
  3. มีการออกบูธเพื่อดูแลรักษาความสงบและปลอดภัย ด้วยความร่วมมือจาก สภ.อ.เมืองร้อยเอ็ด ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่จัดงาน
  4. มีการควบคุมไม่ให้มีการดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานทุกกรณี

ป้ายประชาสัมพันธ์ : จากสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข่าว/ภาพ : นาฎชฎา แจ้งพรมมา แผนงานนโยบายสาธารณะ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน