ภาคีเครือข่ายตำบลหนองซน เสริมพลังบวกชมรมอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(คนหัวใจเพชร) ขับเคลื่อนการทำงานลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบนร่วมกับภาคีเครือข่ายตำบลหนองซน เสริมพลังบวกชมรมอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(คนหัวใจเพชร)การขับเคลื่อนการทำงานลด ละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำบลหนองซน

เมื่อวันที่ 18ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองซนพิทยาคม อ.นาทม จังหวัดนครพนม

กิจกรรมในครั้งนี้ มีภาคีจากสาธารสุขอำเภอนาทม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองซน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแม่นาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมเป็นกันจัดเวทีเสริมพลังบวกให้คนหัวใจเพชรมีการเสริมให้กลังคิดแง่บวก ชื่นชมตัวเอง ชื่นชมเพื่อนที่เป็นคนที่ความเข้มแข็งที่ชนะใจตนเองที่สามารถมาที่จะเลิกเหล้ามาแล้ว3 ปีตั้งใจจะเลิกต่อตลอดชีวิต โดยกระบวนการชื่นชมตนเอง ชื่นชมเพื่อนและสมาชิกชมรม มากว่า30 คน ตั้งเป้าหมายร่วมกัน พร้อมอาสาตัวที่มีส่วนให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี อีกทั้งมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาทในครอบครัว ทำร้ายกัน ซึ่งวิเคราะห์ปัญหา มีการดื่มสุราขาดสติ เลี้ยงเหล้าในงาบุญ เสพยาเสพติด โรคNCDs ทานอาหารสารเคมีและสาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการดื่มการกิน ความเชื่อ และมีพร้อมร่วมกันเสนอแนวทางการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันต่อไปสร้างการเปลี่ยนแปลงของตำบลหนองซน

นายวิชัย โมธรรม ประธานชมรมอ.สคล.(คนหัวใจเพชร) กล่าวว่า “ขอชื่นชมหัวใจของคนหัวใจเพชรทุกคนที่มาวันนี้ที่มีใจที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนและให้ทุกคนมาช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ชุมชนมีสุขภาพดีอายุยืนยาว”

พระอาจารย์ประเสริฐ ธมทีโม สำนักสงฆ์สวนไผ่ ให้ธรรมสอน ข้อคิดข้อดี ข้อเสียของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไว้ว่า “ข้อเสีย ทำให้เสียสุขภาพ เสียทรัพย์ เสียเวลา เสียสติ เสียครอบครัวหรือเพื่อน ส่วนข้อดี ดีที่ไม่เสียสุขภาพ ดีไม่เสียเวลา ดีไม่เสียสติ ดีไม่เสียครอบครัว เพื่อน และหากขาดศีลข้อห้าแล้วขาดสติ ก็จะทำใหศีลข้ออื่นขาดตามมาได้ด้วย”

ภาพ/ข่าว แผนงานชุมชนคนสู้เหล้าและพัฒนาศักยภาพคนหัวใจเพชร ภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน