เวทีเชิดชูเกียรติ คนหัวใจเหล็ก หัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

อำเภอแกดำ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม และ หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอแกดำ ได้ดำเนินงานเพื่อลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ โดยลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดอื่นๆ โดยได้ถือเอาช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นในการลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีพื้นที่ต้นแบบดำเนินการทุกกิจกรรม ในปี 2565 ของอำเภอแกดำ จำนวน 28 หมู่บ้าน คือ ตำบลหนองกุง 2 หมู่บ้าน ตำบลแกดำ 2 หมู่บ้าน ตำบลโนนภิบาล 2 หมู่บ้าน ตำบลมิตรภาพ 2 หมู่บ้าน และตำบลวังแสง 20 หมู่บ้าน

โดยมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา การสำรวจและคัดกรองผู้ดื่มผู้สูบ

การรณรงค์ให้บุคคลลงนามงดเหล้าครบพรรษา การสนับสนุนผู้เสี่ยงติดเหล้าเข้าสู่กระบวนการบำบัด และการค้นหาคนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังได้พัฒนาคนต้นแบบให้เป็นอาสาสมัครเครือข่ายงดเหล้า (อ.สคล) เพื่อให้การช่วยเหลือบุคคลอื่นที่มีปัญหาเรื่องการติดสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปจะส่งผลต่อการทำงานของตับ

ยิ่งดื่มมาก ก็ยิ่งมีผลเสียต่อตับมาก หากดื่มจนติดจะส่งผลให้ตับทำงานหนักจนกลายเป็นโรคตับแข็ง ป่วย และเสียชีวิต จากรายงานทางการแพทย์พบว่า การงดดื่มสุราครบ 3 เดือน จะช่วยให้ตับลดการทำงานลงและสามารถซ่อมแซมตัวเอง และชะลอการเกิดโรคตับแข็งได้

กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีเวทีเสวนาในหัวข้องดเหล้าแล้วได้อะไร ทำไมถึงต้องลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเป็นคนหัวใจหิน หัวใจเหล็ก หัวใจเพชร ได้มาอย่างไร

โดยมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้

1.นายชยพล ภูพานใหญ่

2.นายสุนทร ทับคำภา

3.นายไพรบูรณ์ ไชยสงค์

4.นายประพจน์ ชัยคำภา

ผู้ดำเนินรายการ นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

หลังจบเวทีเสวนาได้รับเกียรติจากนายศฎายุช ไชยะลาด นายอำเภอแกดำเป็นประธานในพิธีรับฟังคำกล่าวรายงานจากนายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอแกดำ
และมอบเข็มคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต มอบประกาศเชิดชูเกียรติ คนหัวใจเหล็ก หัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษา ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและอยู่จนครบพรรษา โดยมีผู้ได้รับจำนวน 358 คน มีดังนี้
คนหัวใจหิน 326 คน
คนหัวใจเหล็ก 3 คน
คนหัวใจเพชร 29 คน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน