เครือข่ายงดเหล้า จับมือเทศบาลเมืองกระนวน สร้างครอบครัวแห่งความสุข ต้อนรับปิดเทอมสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น นายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สังคมต้อนรับปิดเทอม กับ YSDN อำเภอกระนวน ภายใต้แนวคิด ตอน “ครอบครัว Junior วัยใส ใส่ใจสุขภาวะ” และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระนวน คณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้งบประมาณ โครงการพัฒนาต้นแบบอำเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ครบวงจร ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก เทศบาลเมืองกระนวน จัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลปิดเทอม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็น ครอบครัวที่ให้ความสนใจกิจกรรมสานสายใยรัก ในครอบครัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 50-60 คน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565

ด้านนายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ในนามผู้แทนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า “การพัฒนาสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานของสังคมนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งการฝึกทักษะในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังค่านิยมการบริโภคเหล้า บุหรี่ ในระดับเด็กปฐมวัยต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ต้องร่วมมือกัน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถาบันครอบครัวเสริมทักษะการดูแลเด็กปฐมวัย ปลูกฝังระเบียบวินัย จิตสำนึก และภูมิคุ้มกันป้องกันปัจจัยเสี่ยงซึ่งจะทำให้เด็กปฐมวัยสามารถเติมโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบเยาวชนนักรณรงค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงได้”

ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการการอบรม นายอนุรักษ์ พีรพรพิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองกระนวน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม พร้อมให้โอวาทการดูแลลูกในช่วงปฐมวัย และกล่าวชื่นชมคณะทำงานที่ได้นำโครงการที่เป็นประโยชน์มาสู่ อำเภอกระนวน

ภาพ/ข่าว แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษภาคอีสานตอนบน

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน