จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เฝ้าระวังงานชักพระ ปี 2565 “ปลอดเหล้า”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.- 24.00 น.


เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับส่วนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เฝ้าระวังงานชักพระ ปี 2565 “ปลอดเหล้า” โดยมีคณะทำงาน
ครั้งนี้ประกอบด้วย
– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และ 2

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี


เพื่อตรวจเตือนให้มีการปฎิบัติการเข้มงวดในการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นทึ่จัดงานชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี 2565 ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งในด้านสุขภาพ อุบัติเหตุจราจร และอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และเพื่อการปฎิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยมีการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์จำนวน 89 ร้าน เป็นร้านในงานชักพระและบริเวณใกล้งานชักพระ

กองบรรณาธิการ SDNThailand