จังหวัดเชียงรายประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบ สู่ความยั่งยืน

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 1 เดือน ตุลำคม 2565 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และชุมชนแหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้าจำนวน 6 พื้นที่ ทบทวนเกณฑ์การประเมินติดตามชุมชนต้นแบบ

การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน ชุมชนต้นแบบ และการจัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชรระดับชุมชน และเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมจึงได้วิเคราะห์ชุมชน เพื่อการวางแผนการดาเนินงาน

“ชุมชนคนสู้เหล้า”แบบรูปธรรม :งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ชมรมคนหัวใจเพชร(ชวน ช่วย เชียร์) และการส่งเสริมอาชีพหรือ

กิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน (แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม) 1. ชุมชนบ้านจ้อง อำเภอแม่สาย 2. ชุมชนบ้านป่ายาง อำเภอแม่จัน 3. ชุมชนบ้านจอเจริญ อำเภอเวียงชัย 4. ชุมชนบ้านหัวฝาย อำเภอพาน 5. ชุมชนบ้านใหม่โพธิ์เงิน อำเภอเวียงชัย ๖. ชุมชนบ้านโป่งช้าง อำเภอเทิง เริ่มด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ชุมชนคนสู้เหล้า ทำแผนงาน ปี 2565-2566 พัฒนาศักยภาพชุมชน3ระดับ เช่น ชุมชนสู้เหล้า>ชุมชนแหล่งเรียนรู้>ชุมชนต้นแบบและพึ่งพาตนเอง

โดยมีพันธะสัญญาว่าอีก3ปีชุมชนในโครงการจะเป็นระดับ3พึ่งพาตนเอง เราจะช่วยกันลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนของเราจะให้คำตอบกับคำถามที่ว่าเลิกเหล้าแล้วได้อะไร

กองบรรณาธิการ SDNThailand